Kozmetický priemysel ušetrí milióny

Pozadie:

Európsky kozmetický priemysel je svetovým lídrom. Jeho ročný obrat je 70 miliárd eúr a v EÚ vytvára 350 tisíc pracovných miest. Jeho produkty majú priamy vplyv na zdravie spotrebiteľov. V únii pôsobí 3800 kozmetických výrobcov. 80% z nich sú malé firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 19 zamestnancov.

Fungovanie kozmetického priemyslu v EÚ upravuje smernica z roku 1976. Európska komisia ju označila za „zlátaninu“ 55-tich novelizácií (v posledných rokoch sa menila tri až päťkrát ročne) bez ucelenej terminológie.

Komisia predstavila návrh nového nariadenia, ktorý má starú smernicu nahradiť. Opiera sa o výsledky dvojmesačného verejného pripomienkovania (január – marec 2007). Svoj názor na potrebu zmeny legislatívnej úpravy v kozmetickom priemysle zaslalo do Bruselu 72 relevantných organizácií.

Otázky:

Nové nariadenie by malo znížiť administratívnu záťaž kozmetických firiem až o približne 50%. To by znamenalo zredukovanie nákladov na „papierovú prácu“ z 83 mil. na 37 mil. eúr ročne. Výdavky na oznamovaciu činnosť pri uvádzaní nových výrobkov na trh by mali klesnúť až o 80%.

Výdavkové škrty by firmy mali dosiahnuť vďaka zjednoteniu a zjednodušeniu legislatívnych požiadaviek a štandardov na kozmetické výrobky do jedného nariadenia. To by nahradilo 3500 strán textu aktuálne platných národných legislatív, ktoré sú v každej členskej krajine EÚ iné. 

Nové nariadenie spochybňuje Európska organizácia na ochranu spotrebiteľov (BEUC). Tvrdí, že miera ochrany zdravia sa môže znížiť. V súčasnosti platná smernica totiž určuje minimálne požiadavky na kozmetické výrobky a členské štáty sa môžu rozhodnúť aj pre prísnejšie štandardy. Vzniknuté národné rozdiely zvyšujú náklady pre firmy, ktoré podnikajú vo viacerých členských štátoch, ale spotrebitelia môžu získať vyššiu mieru ochranu aspoň v niektorých krajinách. Jednotné európske nariadenie by túto možnosť zrušilo a zaviedlo by povinnú harmonizáciu.

Komisia trvá na tom, že nové nariadenie ochranu spotrebiteľov zvýši. Uvedie do praxe posilnenú zodpovednosť výrobcu za produkt. Chce zmeniť starý koncept regulácie jednotlivých kozmetických ingrediencií a posilniť reguláciu už hotového výrobku. Jeho bezpečnosť by mala zaručovať zvýšená kontrola priamo na trhu.

Členské štáty a ich zodpovedné orgány by mali spoločný koordinovaný systém na vyhodnocovanie kozmetických výrobkov a ich prípadné stiahnutie z trhu. Firmy by tiež mali povinnosť aktívne oznamovať zodpovedným orgánom všetky nežiaduce vplyvy ich produktov na ľudské zdravie.

Nariadenie nemení platné ustanovenie o postupnom obmedzovaní testovania kozmetiky na zvieratách a jeho úplný zákaz do roku 2013.

Pozície:

Günter Verheugen, komisár pre priemysel: „Smernica o kozmetickom priemysle je dobrý príklad, ako je EÚ legislatíva zrelá na zjednodušenie. Pre priemysel je veľmi nákladné pracovať s 27 rozličnými národnými zákonmi. Náš dnešný návrh zvyšuje ochranu zdravia spotrebiteľov, znižuje administratívnu záťaž a ruší nepotrebnú legislatívu.“

Európska organizácia na ochranu spotrebiteľov (BEUC): Vo svojom stanovisku v pripomienkovom konaní tvrdí, že „nedôveruje“ novému nariadeniu: „Menej regulácie a viac štandardizácie väčšinou vedie k zníženiu úrovne ochrany spotrebiteľov a životného prostredia.“

Unilever: Jeden z najväčších kozmetických výrobcov iniciatívu EK víta: „Spoločnosť ako Unilever má obrovské náklady s uplatňovaním legislatívnych a technických požiadaviek národných štátov. Zmena smernice na nariadenie zabezpečí jednotnú interpretáciu požiadaviek medzi členskými štátmi aj výrobcami.“