KSK: rozumne a koordinovane na zahraničných investorov

Krátka správa

Na Východe Slovenska pôsobí niekoľko subjektov lákajúcich zahraničných investorov. Ich štruktúra a pôsobenie je rôzne, no chýba určitá efektívna forma spolupráce i komunikácie.

Aj preto sa dlhší čas problematike zahraničných investorov venuje Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorý na konferencii koncom júna 2007 predstavil ďalšiu zaujímavú publikáciu zameranú na investície a investorov: „Návrh vytvorenia nových foriem organizácie práce v oblasti investičného rozvoja regiónu Košického samosprávneho kraja.

„V dôsledku nerovnakých podmienok pre lokalizáciu nových firiem v rámci jednotlivých regiónov Slovenska (predovšetkým z dôvodov nerovnako rozvinutej infraštruktúry, ale aj ďalších faktorov), umiestnenie jednotlivých investícií nezodpovedá potrebám zvyšovanie ekonomickej úrovne zaostávajúcich regiónov“, píše sa v publikácií KSK. Prílev zahraničných investícií sa tak sústreďuje do najviac rozvinutých lokalít (najmä územie Bratislavského kraja) a zvyšuje tak sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.

„Cieľom samosprávnych krajov je maximálne využiť všetky dostupné nástroje na podporu umiestnenia zahraničných investícií. Jedným z predpokladov úspešnosti tohto procesu je existencia fungujúcej siete inštitúcií, zaoberajúcich sa pritiahnutím zahraničných investorov do regiónu, ich vzájomná spolupráca a koordinácia aktivít“, píšu ďalej autori dokumentu.

Cieľom investičnej rozvojovej agentúry by bolo priťahovanie zahraničných investorov do regiónu, pričom by mala byť schopná poskytnúť komplexné služby pre potenciálnych investorov na základe partnerstva s verejným a súkromným sektorom.

Pri príprave Košičania vychádzali hlavne zo skúsenosti z Českej republiky (agentúra Moravskosliezskeho kraja). Nová agentúra bude aktívne vyhľadávať potenciálnych investorov, vykonávať marketingové aktivity, spravovať databázy, zabezpečovať tréningové aktivity pre podnikateľov, samosprávu a ďalších aktérov investičného rozvoja a bude zabezpečovať koordináciu aktivít jednotlivých orgánov a inštitúcií. Zároveň môže navrhovať zmeny v legislatívnej oblasti. Teda pracovať takým spôsobom, aby investor získal všetky potrebné služby a informácie na jednom mieste.

Neobchádza sa ani spolupráca a koordinácia aktivít s partnermi v oblasti investičného rozvoja (SARIO, úrady práce), dodávateľmi služieb pre investorov (projektanti, personálne agentúry, dodávatelia stavebných prác a technológií, štátne a samosprávne inštitúcie a pod.).

Agentúra by sa mala starať  aj o etablovaných investorov – tzv. after care služby pre investorov a ich rodiny (získavanie spätnej väzby, stretávanie investorov, zabezpečovanie ďalších služieb pre investorov, napr. pri rozšírení kapacít a pod., služby pre ich rodiny, napr. bývanie, stravovanie, oddychové aktivity, zabezpečenie školskej dochádzky pre deti investorov a pod.).

KSK počíta okrem agentúry (tá môže vzniknúť aj ako rozšírenie súčasnej rozvojovej agentúry kraja) so zriadením Regionálneho finančného fondu. Ten bude nástrojom podpory vybraných investícií v regióne a jeho cieľom bude podporiť regionálnu právomoc v oblasti podpory investícií.

Návrh vytvorenia nových foriem organizácie práce v oblasti investičného rozvoja regiónu Košického kraja dopĺňa sériu publikácií zameraných na domácich podnikateľov a zahraničné firmy: