Kukan hodnotil Európsky rok aktívneho starnutia

Zdroj: Európsky parlament

Slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) je náhradníkom vo výbore EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti (EMPL).

V rámci tohto výboru sa stal spravodajcom iniciatívnej nelegislatívnej správy, ktorá bilancuje dopady Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a formuluje ďalšie odporúčania.

Čo je aktívne starnutie?

Aktívne starnutie je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie „Proces optimalizácie možností zdravia a účasti v spoločnosti na zlepšenie kvality života starnúcich ľudí. Umožňuje ľuďom realizovať svoj potenciál telesnej, spoločenskej a duševnej pohody počas celého života a zapájať sa do spoločnosti, pričom im poskytuje primeranú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť vtedy, keď to potrebujú.“

Cieľom vyhlásenia tematického roka bolo zvýšiť všeobecné povedomie o tejto problematike, pomôcť výmene informácií a skúseností a vytvoriť rámec pre prijatie konkrétnych záväzkov a opatrení. Jedným z hlavných cieľov bol aj boj proti diskriminácii na základe veku a prekonávanie stereotypov spojených s vekom a odstránenie bariér.

„Táto správa je mojou prvou správou vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Som rád, že bola podporená kolegami z europarlamentu a rovnako aj eurokomisárkou pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne Thyssenovou. Nadväzujem tak na svoj volebný sľub, že sa chcem venovať otázkam, ktoré sa týkajú našich seniorov,“ uviedol Kukan. Zopakoval svoj postoj, že aj naši starší občania si zaslúžia byť "Európanmi prvej kategórie".

Rôzne výsledky

V niektorých členských krajinách EÚ tematický rok pomohol k prijatiu komplexných stratégií a plánov, zatiaľ čo v iných štátoch sa objavili výstupy na úrovni koncepčných dokumentov, chárt a právnych predpisov reagujúcich na konkrétne problémy a projekty.

Kukanom ale v správe vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky rok 2012 bol značne podfinancovaný. Slovenský europoslanec zdôraznil, že téma aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity je pri dnešnom demografickom vývoji v Európe mimoriadne dôležitou otázkou.

Veková diskriminácia

„Starší ľudia sú pridanou hodnotou pre svoje rodiny, rovesníkov, komunity a národy. Tak sa k nim musíme správať. Zaslúžia si žiť plnohodnotný život aj vo vyššom veku,“ upozornil Kukan. Dodal, že cieľom jeho správy bolo nielen objektívne zhodnotiť Európsky rok 2012, ale aj pripraviť odporúčania na odstránenie vekovej diskriminácie.

V tejto súvislosti priznal, že najviac ho trápi nezamestnanosť osôb vo veku nad 50 rokov, a dodal, že EP podporuje rozvoj takzvanej „striebornej ekonomiky“, čiže ekonomický prínos, ktorý predstavujú verejné a spotrebiteľské výdavky spojené so starnutím populácie a zo špecifických výrobkov, služieb, inovačných riešení a potrieb osôb vo veku nad 50 rokov, ktoré vytvoria nové pracovné miesta a rast.

Pokiaľ ide o finančné zdroje, ktoré je možné použiť na riešenie tejto spoločenskej výzvy, spravodajca  apeluje na členské štáty, aby využívali dostupné zdroje financií EÚ, ako napr. ESIF, Horizont 2020, EaSI, program Zdravie.