Kvalifikovaná pracovná sila z tretích krajín dostala modrú kartu

Rada ministrov včera (25. mája 2009) prijala smernicu, ktorou chce zatraktívniť pracovný trh EÚ pre vysokokvalifikovanú pracovnú silu z tretích krajín. Získať ju môže žiadateľ, ktorý je už prijatý do zamestnania v členskej krajine a v zmluve má uvedený príjem 1,5-násobne vyšší než priemerná hrubá mzda v danom štáte alebo výnimočne 1,2-násobok priemerného platu v danom odbore.

Okrem toho musí mať preukázateľnú minimálne päťročnú prax na predmetnej pracovnej pozícii alebo uznaný vysokoškolský diplom. Modrá karta ho po dvoch rokoch odpracovaných v jednej krajine bude oprávňovať presťahovať sa do inej krajiny EÚ. O povolenie na pobyt budú môcť požiadať aj jeho rodinní príslušníci. Zamestnanci s modrou kartou však nebudú mať prednosť pred občanmi EÚ a skutočnosť, že žiadateľ splní podmienky, neznamená, že kartu dostane automaticky.

Ministri schválili aj smernicu, ktorou chcú zamedziť ilegálnej migrácii a čiernemu pracovnému trhu. Stanovuje minimálne tresty pre zamestnávateľov, finančnú pokutu či zákaz uchádzať sa o verejné zákazky alebo štátnu pomoc.

Trestné stíhanie hrozí v prípade, že došlo k opakovanému zamestnávaniu ilegálnych imigrantov, obchodovaniu  ľuďmi, k zamestnaniu neplnoletého ilegálneho imigranta, či k práci v mimoriadne vykorisťovateľských podmienkach alebo k zamestnávaniu väčšej skupiny ilegálnych pracovníkov. Stanovenie výšky trestu je na každom členskom štáte. Krajiny EÚ majú na implementáciu smerníc dva roky.

Modrá karta, ktorá je založená na podobnom princípe ako zelená karta v USA je jedným z možných riešení problémov s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v Európskej únii.  Britský denník Finacial Times informoval, že prílev zamestnancov z nových členských krajín EÚ napríklad do Veľkej Británie klesá a pokles očakávajú aj po otvorení nemeckého a francúzskeho pracovného trhu.

Nedostatočná mobilita by tak mohla spomaliť zotavenie krajín z recesie, aj s prihliadnutím na pokles rastu populácie. Členské štáty sa preto obracajú na zahraničný pracovný trh, aby obsadili pracovné miesta, ktoré nedokážu vyplniť vlastným potenciálom. Okrem toho je to aj nutnou podmienkou zachovania si konkurencieschopnosti voči USA, kam z tretích krajín odchádza dvakrát viac kvalifikovanej pracovnej sily ako do EÚ.