Kvalitní v škole – úspešní v živote

Jedným z víťazov národného kola súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008 je projekt Kvalitní v škole – úspešní v živote. Iniciátorom projektu je Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka. Od januára 2007 do novembra 2008 na celom Slovensku prebiehali prednášky a školenia na rozvoj podnikateľského myslenia a podporu vzdelávacieho systému. Zámerom bolo vytvorenie trvalého prepojenia potrieb firiem s obsahom vzdelávania na stredných školách a vytvorenie inovatívnej formy podnikateľského vzdelávania v podobe učebných textov, prípadových štúdií a ekonomicko-podnikateľských hier.

„Myšlienka projektu vznikla pred dva a pol rokom. Podnikateľský sektor a teda aj členovia Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) čoraz viac pociťovali nedostatočnú pripravenosť absolventov škôl. Spoločnou negatívnou črtou vo všetkých sektoroch boli chýbajúce podnikateľské zručnosti. V nadväznosti na portál www.podnikajte.sk a Komenského učebnicu ekonómie sme sa rozhodli pripraviť projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť moderné vzdelávacie materiály v oblasti podnikateľského vzdelávania a zároveň pomôcť učiteľom inovovať formu vzdelávania tak, aby vedeli študentov zaujať,“ hovorí manažér projektu Ján Solík zo ZPS.

Jedným z výstupov iniciatívy sú inovatívne učebné pomôcky podnikateľského vzdelávania pre učiteľov stredných škôl. „Učebnica má 6 modulov obsahujúcich 150 lekcií a 3 DVD. Celá sada váži 8 kíl.“ poznamenal Martin Menšík, školiteľ ZPS.

Šesť vzdelávacích modulov:

  1. Základy ekonómie (základné ekonomické princípy a kategórie),
  2. Štart podnikania (informácie a zručnosti potrebné pre začatie podnikania),
  3. Financovanie a plánovanie podnikania (komplexný pohľad na získavanie a následný manažment najmä finančných zdrojov podniku),
  4. Manažment a marketing (zručnosti v oblasti riadenia firmy, marketingovej komunikácie a ľudských zdrojov),
  5. Komunikačné zručnosti (interná a externá komunikácia a osobnostný rozvoj),
  6. Etika v podnikaní a sebapoznanie.

Jednotlivé lekcie kladú dôraz na transformáciu vedomostí na zručnosti a zážitkové formy vzdelávania. Jednotlivé state sú komplexné a každá obsahuje názov lekcie, cieľ, hlavnú myšlienku, základné pojmy, použité metódy a pomôcky, časový harmonogram, využiteľnosť, učebný text, odporúčaný metodický postup, poznámky pre študentov, domácu úlohu, použité zdroje a literatúru. Okrem týchto základných častí mnohé lekcie obsahujú aj priesvitky, infografiky a multimediálne materiály na spestrenie výučby. Na ich tvorbe sa podieľali firmy a organizácie, ktoré aktívne participovali na projekte.

Podľa slov Jána Solíka zo ZPS je na projekt veľmi pozitívna odozva zo strany učiteľov aj žiakov. Do tvorby obsahu sa zapojili firmy z praxe – poskytli prípadové štúdie, a príklady z praxe a pripomienkovali materiály. „K lekcii o pracovných pohovoroch nám personálna agentúra Trenkwalder natočila DVD so vzorovým dobrým a vzorovým zlým pracovným pohovorom aj s komentárom personalistov, k lekcii o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám Filmová škola Košice v spolupráci s US Steelom poskytla grotesky a podobne. Naším cieľom bolo vytvoriť obsah vzdelávania čo najbližšie praxi, aby študenti videli prepojenie medzi reálnym životom a tým, čo sa učia v škole,“ vysvetľuje Ján Solík zo ZPS.

V rámci projektu bolo za dva roky vyškolených viac ako 1 500 učiteľov a zapojilo sa viac ako 30 000 stredoškolákov. Jednotliví pedagógovia si mohli učebné materiály prispôsobiť a použiť ich v rámci záujmových krúžkov alebo kurzov, ktorými doplnili existujúcu výučbu podľa požiadaviek daného regiónu, podnikateľov či študentov.

Súčasťou projektu je aj portál www.svetvzdelavania.sk , ktorý je určený pre študentov, učiteľov aj firmy. Na stránke sú v elektronickej podobe dostupné vytvorené lekcie, ale i doplňujúce informácie, testy či hravá forma vzdelávania.

Podľa iniciátorov je projekt pre podnikateľskú sféru prínosom najmä aktívnym podieľaním sa podnikateľskej sféry na tvorbe obsahu vzdelávania, čím prispievajú k lepšej príprave pracovnej sily a znižujú náklady na školenia absolventov po nástupe do práce a podporujú prispôsobenie výučby regionálnym špecifikám a potrebám praxe.

Projekt, ako súčasť vzdelávacieho systému, zatraktívňuje výučbu zážitkovou formou vzdelávania, zjednodušuje a urýchľuje prípravu učiteľov na vyučovanie a umožňuje implementáciu podnikateľského vzdelávania do všetkých typov stredných škôl vo všetkých regiónoch. Študenti by po absolvovaní lekcií mali rozumieť problematike, osvojiť si ju v dlhodobom horizonte a vedieť získané informácie použiť nielen v škole, ale aj v praxi.

Zástupcovia Združenia podnikateľov Slovenska sa zhodli, že podnikateľské vzdelávanie nie je o výchove budúcich podnikateľov. „Naším cieľom je naučiť mladých ľudí podnikateľsky myslieť, rozvinúť v nich zručnosti, ktoré budú potrebovať buď v úlohe podnikateľa alebo zamestnanca,“ vysvetľuje Ján Solík zo ZPS.

Víťazom národného kola súťaže je okrem projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote aj Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy – Youngbusiness.net 2-3. Celoeurópsku finálovú zostavu oznámia vo februári v Bruseli. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude v máji v Prahe počas Prvého týždňa malého a stredného podnikania. Súťaž Európske podnikateľské ocenenia na Slovensku zastrešuje  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania s podporou Enterprise Europe Network.