Liberalizovať alebo regulovať?

 

Pozadie

V roku 2004 prišla Európska komisia s návrhom liberálnej smernice o službách, ktorej hlavným cieľom bolo liberalizovať trh so službami, umožniť konkurenciu medzi firmami poskytujúcimi služby, a tým zvýšiť ekonomický rast a kvalitu poskytovaných služieb. Návrh vyvolal búrlivé reakcie a vzniesla sa proti nemu vlna kritiky. V pozadí odmietnutia Ústavnej zmluvy vo Francúzsku bol aj strašiak v podobe smernice o službách.

Európa sa opäť rozdelila na dva tábory – krajiny, ktoré uvítali podobnú úpravu trhu so službami, medzi nimi napríklad aj Slovensko a krajiny, ktoré boli za zachovanie statu quo.

Medzi najkontroverznejšie ustanovenia smernice bol považovaný „princíp krajiny pôvodu“, podľa ktorého mali služby podliehať zákonodarstvu tej krajiny, v ktorej sídli poskytovateľ služby a nie krajiny, na ktorej území firma reálne pôsobí. V revidovanej podobe bol princíp krajiny pôvodu nahradený kompromisnejšou formuláciou „slobody poskytovať služby“ (pozri EurActiv.sk 31. máj 2006).

Pozadie

V úvode vystúpila so svojou prezentáciou Mária Svoreňová, ktorá zastupovala Konfederáciu odborových zväzov SR. Jej vystúpenie sa nieslo v duchu potreby „ustráženia rizík liberalizácie“. Svoreňová sa vyslovila za voľný pohyb služieb, nie však bez kontroly a za zachovania spravodlivých podmienok.

Revidovaná smernica predstavuje kompromis medzi ochranou a liberalizáciou, a podľa Svoreňovej je v tej podobe, v akej ju vo februári prijal Európsky parlament akceptovateľná pre všetkých zainteresovaných.

Európska odborová konfederácia, ktorá je podporovaná národnými odborovými centrálami zaujala k smernici jednoznačný postoj: skvalitnenie služieb za férových podmienok hospodárskej súťaže a spravodlivého zaobchádzania so zamestnancami všetkých členských krajín.

Prezentácia vyvolala diskusiu, v ktorej si zástancovia liberalizácie a regulácie vymieňali protichodné stanoviská. Diskutujúci sa vo väčšej miere vyjadrili za liberalizáciu trhu so službami. Odmietli obavy zo sociálneho dumpingu, ktorým sa kritici smernice oháňajú. Strach z nedodržiavania, či znižovania sociálnych alebo environmenálnych štandardov označili ako neopodstatnený.

Diskusiu zorganizovalo občianske združenie Alternatíva – Komunikácia – Občania, spolu s informačným portálom EurActiv.sk, Národným konventom o EÚ. Diskusiu podporil Fridrich Ebert Stiftung.