Maloobchodníci sa zaviazali efektívne využívať zdroje

Z najnovšej správy Európskeho maloobchodného fóra pre udržateľnosť (European Retail Forum for Sustainability) vyplýva, že maloobchodníci zohľadňujú vo svojich obchodných rozhodnutiach životné prostredie viac, ako kedykoľvek predtým.

V súčasnosti prispievajú maloobchodníci k HDP Európy 13 %. Avšak odvetvia potravín a nápojov, bývania a dopravy sú približne zo 70 až 80 % príčinou nepriaznivého dosahu spotreby na životné prostredie.

Maloobchodníci, ktorí sú členmi fóra, sa zaväzujú vykonávať špecifické opatrenia v oblasti životného prostredia, aby prispeli k udržateľnej spotrebe a účinnému využívaniu zdrojov. Od jeho vzniku dochádza k pravidelnému hodnoteniu výsledkov a napĺňania dohodnutých cieľov. V najnovšej hodnotiacej správe sa opisuje 390 záväzkov rozdelených do troch kategórií – čo predávame, ako to predávame a komunikácia – prijatých do roku 2010, čo je o 100 záväzkov viac ako v roku 2009.

Spoločnosti v rámci fóra venujú väčšiu pozornosť ekologizácii svojich zásobovacích reťazcov, udržateľným systémom distribúcie a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. To svedčí o tom, že zodpovednosť za životné prostredie má pre podniky obchodnú hodnotu a prispieva k politikám EÚ pri podpore udržateľnej spotreby a výroby (USV).

„Maloobchodníci majú silné postavenie a môžu podporiť účinné využívanie zdrojov – môžu ovplyvňovať environmentálne správanie svojich zásobovacích reťazcov a podnecovať zmeny v správaní spotrebiteľov, uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Bol by som rád, keby sa tieto pozitívne skúsenosti prejavili v širšom a všeobecnejšom prijímaní týchto dobrých udržateľných postupov. Maloobchodný sektor môže zo zvyšujúcej sa dôvery spotrebiteľov v dôveryhodnosť tvrdení a opatrení týkajúcich sa životného prostredia len získať,“ dodal.

Lepší dialóg s praktickým cieľom

Maloobchodné fórum vzniklo v marci 2009 ako dobrovoľná platforma otvorená nielen predajcom, ktorí sa pripoja k Environmentálnemu akčnému programu maloobchodníkov (EAPM), ale aj organizáciám občianskej spoločnosti. Jeho cieľom je zjednodušiť dialóg medzi Európskou komisiou, maloobchodníkmi a kľúčovými zúčastnenými stranami a zlepšiť pochopenie praktických opatrení potrebných na podporu udržateľnej spotreby.

Prijímané záväzky sa podľa správy čoraz viac zameriavajú na udržateľné využívanie dreva, udeľovanie environmentálnej značky, energetickú účinnosť a uhlíkovú stopu obchodov, informácie o vplyve na životné prostredie počas životného cyklu výrobkov a informácie pre zákazníkov, obaly, dopravu a logistiku.

V súčasnosti je členmi fóra 20 maloobchodných predajcov, vrátane najvýznamnejších reťazcov pôsobiacich aj na slovenskom trhu, a 7 federácií. Správa poukazuje aj na konkrétne iniciatívy členov fóra. Napríklad spoločnosť Metro v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre rozvoj priemyslu (UNIDO) zaviedla program školení pre dodávateľov do rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín. Britské Tesco zase dosiahlo cieľ nedodávať na skládky žiadny odpad.