Medzinárodne aktívne podniky dosahujú lepšie výsledky

Komisia včera zverejnila výsledky štúdie „Internacionalizácia európskych malých a stredných podnikov“, z ktorej vyplýva, že štvrtina drobných firiem v uplynulých troch rokoch exportovala a miera internacionalizácie firiem pozitívne vplýva na tvorbu pracovných miest a inovácie.

Štúdia poukázala aj na priame spojenie miery internacionalizácie a veľkosti spoločnosti – čím väčšia, tým internacionalizovanejšia. Naopak negatívnu koreláciu odhalila vo vzťahu veľkosti populácie domovskej krajiny podniku a úrovne jeho medzinárodnej aktivity.

Medzinárodne aktívne malé a stredné podniky hlásia 7-percentný nárast zamestnanosti, kým tie, ktoré sa do cezhraničných aktivít nezapájajú, len ma úrovni 1 %. Okrem toho 26 % z nich predstavilo produkty a služby, ktoré boli nové na trhu v ich krajine, pričom v prípade ostatných to bolo len 8 %.

Štúdia sa zamerala na 26 separátnych sektorov a do prieskumu sa zapojilo 9 480 spoločností. Najviac sa do medzinárodných aktivít zapájajú malé podniky zaoberajúce sa veľkoobchodom, ťažbou a predajom motorových vozidiel.

Väčšinou (76 %) sa zameriavajú na iné členské krajiny v rámci  vnútorného trhu a len okolo 13 % sa aktivizuje mimo EÚ. Podľa výsledkov štúdie sa európske firmy oproti malým a stredným podnikom z USA a Japonska do medzinárodných aktivít zapájajú v oveľa väčšej miere.