Medzinárodné družby miest a obcí: Skúsenosti a trendy

Zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Aktívne občianstvo

Stačí úprimný záujem, chuť do spolupráce, nájsť správneho partnera a zabezpečiť financie. V Európe je ich okolo 40 tisíc, rozmáhať sa začali po druhej svetovej vojne. Reč je o medzinárodných partnerstvách miest a obcí, ktoré sa u nás rozšírili najmä po páde Železnej opony a neskôr aj po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004. Podľa poslednej analýzy z dielne ZMOS má nejakú formu partnerstva 583 slovenských miest či obcí.

Tradičný model je takzvaná družba (angl. town twinning), ktorá je zvyčajne podložená zmluvou a schválená mestským zastupiteľstvom. Môže, ale aj nemusí, byť časovo obmedzená. Základným predpokladom je záujem o spoluprácu v ľubovoľnej oblasti a o vzájomné spoznávanie sa. Spoločné aktivity z pohľadu samospráv môžu variovať od jednoduchej výmeny skúseností až po tvorbu spoločných stratégií. Najtrvácnejšie partnerstvá sú dlhodobé, prežívajú výmeny vo vedení obcí a pretavia sa aj do pomoci v prípade problémov (povodne a pod.).

Zduženie miest a obcí Slovenska realizovalo analýzu stavu medzinárodných partnerstiev na Slovensku ako jeden z výstupov projektu podporeného komunitárnym programom Európa pre občanov. Publikáciu bude možné čoskoro stiahnuť na špecializovanej stránke venovanej zahraničnej spolupráci miest a obcí http://zahranicnaspolupraca.zmos.sk/.

Partnerskú spoluprácu sa ZMOS snaží propagovať okrem iného ako nástroj podpory aktívneho občianstva a participácie na európskych témach a dianí. V rámci prieskumu preto združenie zozbieralo informácie o bežiacich partnerstvách, sleduje trendy a hlavné výzvy do budúcnosti.

Slovenské družby smerujú hlavne do V4

Najčastejšími tematickými zameraniami spolupráce sú kultúra, vzdelávanie, cestovný ruch a využívanie európskych podporných programov. Rezervy sú v oblastiach ako životné prostredie, regionálne školstvo, veda a výskum, poľnohospodárstvo, doprava, verejné služby, investičné projekty  a spolupráca mimovládnych organizácií.

Spravidla sú cieľovou skupinou deti a mládež, samospráva a záujmové združenia, už zriedkavejšie sú to napríklad podnikatelia, širšie spektrum občanov alebo národnostné menšiny a mimovládne organizácie.

Partnerstvá majú slovenské mestá a obce najčastejšie nadviazané s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších susedných krajín (Rakúsko, Ukrajina). Celkovo je 90 % partnerstiev s obcami z členských krajín EÚ. Exotickejšie výnimky ako Benin, USA či Izrael sú skôr výsledkom kontaktov s rodákmi, ktorí sa vysťahovali do zahraničia.

Obmedzenia –  ľudia a zdroje

Platí, že čím väčšie mesto, tým je pravdepodobnejšie, že má naviazané medzinárodné partnerstvo. Sú však aj  výnimky, kedy relatívne väčšie mestá ako Partizánske alebo Hurbanovo partnerstvo z rôznych dôvodov nemajú.

Na druhej strane však majú partnerstvá nadviazané aj niektoré obce s pár desiatkami obyvateľov. Príkladmi sú obce Brezovec alebo Krajná Porúbka. Za najvážnejšiu prekážku pri nadväzovaní partnerstva obce uvádzajú nedostatok finančných prostriedkov a nedostatočnú ľudskú kapacitu na manažment takejto spolupráce.

Väčšina obcí sa pri partnerských aktivitách spolieha na vlastné zdroje.  Možností financovania takýchto aktivít je viacero a to na národnej, medzinárodnej aj európskej úrovni.

Stretnutia a zosieťovania partnerských miest podporuje komunitárny program Európa pre občanov. Projekty musia odrážať tematické zameranie programu a aktuálne akcenty (napr. európske roky, občianska participácia, diskusia o témach EÚ a pod). Cieľom je tiež vtiahnuť lokálnu úroveň do tvorby európskych politík a prepojiť rozdielne typy miestnych organizácií a lokálnych partnerov.

Pri hľadaní vhodného partnera môže pomôcť ZMOS, Európsky kontaktný bod alebo stránka twinning.org Rady európskych obcí a regiónov.

Učiť sa už je od koho

Publikácia ZMOS-u obsahuje príklady úspešnej spolupráce 12 slovenských miest a obcí. Už trikrát sa napríklad  do programu Európa pre občanov zapojila obec Tvarožná s partnerskou talianskou obcou Tezolas. Obe majú len niekoľko sto obyvateľov. Prvýkrát sa v roku 1994 podieľala obec Tvarožná na projekte ako partner, druhýkrát v roku 1998, kedy dokonca partnerský projekt obcí získal Zlatú hviezdu Európskej komisie (celoeurópske ocenenie za úspešný partnerský projekt). Minulý rok bola už obec Tvarožná žiadateľom.

Vzácnym a netradičným výsledkom spolupráce týchto obcí je aj uzavretie dvoch medzinárodných manželstiev a narodenie troch detí.

Počas partnerských výmien bývajú hostia v rodinách, absolvujú kurzy taliančiny, spoznávajú goralské zvyky. Skúsenosti si vymieňali dobrovoľní hasiči aj poľovníci. Návštevy sa dnes už realizujú aj na neformálnej báze (cyklistika, varenie guľáša).

„Partnerstvo bez aktívneho zapojenia občanov nemá perspektívu“, uvádza sa v odporúčaniach publikácie. Pozitívnym trendom by podľa jej autorov bolo, aby sa samosprávy postupne stávali len zastrešujúcou entitou, pričom nositeľom partnerstva by mali byť vo väčšej miere školy, mimovládne organizácie, záujmové organizácie a podobne.