Menej byrokracie pre mikropodniky

Nezávislý poradný orgán Komisie v otázkach administratívneho bremena (Skupina nezávislých aktérov na vysokej úrovni pre administratívne bremeno) podporila návrh, aby boli mikropodniky vyňaté spod niektorých účtovných pravidiel EÚ.

Záchranný plán Únie členské štáty vyzval, aby mikropodnikom zrušili povinnosť pripravovať ročné zúčtovanie.

Návrh je súčasťou stratégia Lepšia regulácia. Podľa hodnotenia dopadov môže výrazne prispieť k plánu znížiť administratívne bremeno do roku 2012 o 25%.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy vyhlásil, že tento krok odbremení mikropodniky v čase ekonomickej neistoty, no je na členských krajinách, či ho budú implementovať. Európsky parlament vyzval, aby mi dal plnú a rýchlu podporu. „Mikropodniky môžu ušetriť až 1 200 eur ročne, ak budú členské krajiny nasledovať v tomto naše rady. V súčasnej ekonomickej klíme to nie sú malé úspory“, vyhlásil komisár.

Koncom roka 2009 by mali prísť ďalšie návrhy na zjednodušenie finančného reportingu pre podnikateľov.

Komisia teraz otvorí konzultácie pre aktérov, v ktorých budú môcť identifikovať ďalšie oblasti vhodné na zjednodušenie pravidiel. Mikropodniky väčšinou podnikajú na miestnej či regionálnej úrovni, s minimálnymi cezhraničnými aktivitami.

Ako mikropodnik je definovaná firma, ktorá spĺňa aspoň dve z troch kritérií:

  • celková účtovné súvaha nepresahuje 500 000 eur
  • čistý obrat nepresahuje 1 000 000 eur
  • firma nemá viac ako desať zamestnancov

Hovorcovia komisie zdôraznili, že iniciatíva je reakciou na dlhodobé volania po odľahčení administratívneho bremena malým a stredným podnikom (MSP).