MH SR a SARIO: posledná výzva na podporu priemyselných parkov

SOP PaS, MH SR, SARIO, regionálny rozvoj, rozvoj podnikania

Ministerstvo hospodárstva a agentúra SARIO vyhlásili 18. septembra 2007 výzvu na predkladanie projektov zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ERDF, programové obdobie 2004-2006), v ktorej je pre miestne samosprávy a vyššie územené celky k dispozícii 150 miliónov korún na spolufinanocovanie budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu výrobných hál. Uznateľné sú náklady, ktoré mali samosprávy spojené s týmito aktivitami už od roku 2004. Projekty musia byť zrealizované do konca októbra 2008. 

Operačný program: Sektorový operačný program Priemysel a služby

 • Priorita: 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
 • Opatrenie: 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – podpora budovania priemyselných parkov a výrobných hál 

Dátum zverejnenia výzvy: 18. september 2007

Cieľ výzvy:

Umožniť verejnému sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenie zamestnanosti a kvality života v mimobratislavských regiónoch. Týka sa aj revitalizácie minulých priemyselných a podnikateľských areálov. Projekty by mali podporiť spoluprácu nadnárodných spoločností a ich investícií v rámci národnej ekonomiky vo väzbe na subdodávateľské siete, vrátane podpory logistiky v previazanosti s výrobou v danom priemyselnom parku resp. výrobnej hale, a tak zefektívniť výrobné procesy a znižovať výrobné náklady. Ako ďalší cieľ opatrenia 1.2 je vytvorenie nástroja pre verejnú správu pomocou ktorého zabezpečí rozvoj podnikania v danom regióne.

Sektor: 

Opatrenie sa realizuje formou projektov, ktoré predkladajú subjekty z verejného sektora. 

Oprávnené aktivity: 

 • podpora budovania priemyselných parkov vo forme tzv. parkov na zelenej lúke a tzv. hnedých parkov;
 • podpora rekonštrukcie výrobných hál, t.j. území, na ktorých sa sústredí priemyselná činnosť alebo služby aspoň jedného podnikateľského subjektu.

Oprávnené výdavky: 

 • technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na konkrétny projekt;
 • výstavba, rekonštrukcia a obnova budov priamo spojených s projektom;
 • vnútorné technické a technologické vybavenie inkubátorov, technologických parkov, výskumných a vývojových centier;
 • dokúpenie nehnuteľného majetku k pôvodnému majetku konečného prijímateľa za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte;
 • úhrada nákladov na poradenskú činnosť pri riadení/implementovaní projektu v zmysle opatrenia do výšky 5% celkových oprávnených nákladov projektu, maximálne však do výšky 600 tis. Sk.;
 • úhrada odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu;
 • odstránenie starých ekologických záťaží, (opatrenie si však nekladie za cieľ riešiť ekologické záťaže ako celok, ale len tie, ktoré sú spojené s reštrukturalizáciou podnikov alebo s prípravou územia na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo adekvátneho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom; 

V zmysle popisu technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami sú predovšetkým:

 • studne a prívody úžitkovej a pitnej vody;
 • kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd;
 • prívod a rozvod elektriny vrátane prípadnej preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc;
 • prívod plynu a plynová prípojka vrátane hlavného uzáveru, plynu a preložky plynárenského zariadenia;
 • prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy;
 • vodné cesty, vrátane prístavov;
 • telekomunikačné siete a zariadenia;
 • uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov;
 • k odvodneniu územia patrí okrem odvodnenia územia aj odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy.

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 

Oprávnené obdobie v rámci tejto výzvy na predkladanie projektov je ohraničené dátumami 1. január 2004 a 31. október 2008 . Akékoľvek výdavky realizované žiadateľom pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené.  Za oprávnené výdavky sa budú považovať len tie výdavky žiadateľa, na ktoré bolo vykonané verejné obstarávanie.  

Oprávnené územie: 

Regióny Cieľa 1: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).

Forma pomoci:

– nenávratný finančný príspevok formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie.

Spolufinancovanie:

 • 68%  ERDF;
 • 27%  zo štátneho rozpočtu SR;
 • 5%   z vlastných zdrojov žiadateľa.

Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu vo výške minimálne 5% oprávnených výdavkov na projekt.

Veľkosť projektov:

 • minimálna výška pomoci pre projekt je 100 000 EUR.
 • maximálna výška pomoci pre projekt je 6 000 000 EUR (neaplikovateľné v tejto výzve)

Výška oprávnených výdavkov na projekt nemôže prekročiť 8 000 000 EUR.

Disponibilná výška finančných prostriedkov v rámci výzvy:

150 miliónov SKK a bude spresnená v závislosti od stavu kontrahovania v rámci predmetného opatrenia.

Oprávnení žiadatelia: 

 • Vyššie územné celky  (ďalej len „VUC“),
 • obce a mestá/mestské časti;
 • združenia obcí/miest /VÚC;

Maximálna dĺžka trvania projektu: 

Doba realizácie projektu začína najskôr dňom 1. januára 2004 a končí najneskôr 31. októbra 2008. Nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP závisí od splnenia povinností žiadateľa stanovených hodnotiacou komisiou a zadefinovaných vo výzve a jej prílohách. 

Upozornenie RO a SORO: Vzhľadom na koniec programového obdobia 2004-2006 je potrebné zo strany žiadateľa naplánovať harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu tak, aby žiadateľ predložil úplnú záverečnú Žiadosť o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu najneskôr do 31. októbra 2008.  

Uzávierka prijímania projektov:

 • 19. novembra 2007  do 16.00 hod
 • v uzavretom základnom nepoškodenom obale na adresu agentúry SARIO s kódom výzvy, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápis „NEOTVÁRAŤ“.

Adresa:

   • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
   • Martinčekova 17
   • 821 01 Bratislava
   • Tel.: 02/58 260 424
   • Fax: 02/58 260 109
   • E-mail: fondy@sario.sk
   • Internetová stránka: www.sario.sk

Kódy výziev na predkladanie projektov:

 • priemyselné parky: 1111024-071
 • výrobné haly: 1111025-071

Ďalšie informácie:

Telefonicky, poštou, faxom, alebo elektronicky na agentúre SARIO.

Prílohy výzvy:


Kompletná dokumentácia žiadateľa je tu: