Mikropodniky dostanú výnimky z predpisov o hygiene

V rámci cielenej politiky obmedzovania administratívnej záťaže malých a stredných podnikov sa pripravuje ďalší krok. Komisia chce vyňať z platnosti nariadenia o hygiene potravín tzv. mikropodniky, teda podniky s menej než 10 zamestanancami. Zbavila by ich tak niektorých povinností stanovených v Európskom systéme pre kontrolu a dodržiavanie predpisov v oblasti hygieny potravín (HACCP).

Týkať by sa to malo len podnikov, ktoré predávajú potraviny priamo spotrebiteľom a ich ročný obrat nepresahuje 2 milióny eur. Únia sa snaží byť ústretová k malým a stredným podnikom, z ktorých až 90% predstavujú práve mikropodniky vytvárajúce až 53% pracovných miest v Európe.

Poslanci Európskeho parlamentu ale chcú, aby mali členské štáty väčšiu možnosť výberu, ktoré mikropodniky by mali výnimku dostať, pretože výber len na základe ich veľkosti by podľa nich mohol ísť na úkor kvality potravín. V tomot duchu prijali aj dva pozmeňovacie návrhy.

Irena Belohorská (NI), členka výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, zdôraznila, že požiadavky na bezpečnosť potravín musia byť v členských štátoch rovnaké, prípadne aspoň nie príliš odlišné, čo je podľa nej problematické najmä v súvislosti s dovozom z tretích krajín, kde sú potraviny plné pesticídov. “Často sa pozornosť sústreďuje na problémy ako napríklad ftaláty v hračkách, ale hygiena potravín, ktoré konzumujeme každodenne, sa zdá byť až druhoradá”, povedala počas parlamentnej diskusie.
 
Podľa Belohorskej má Slovensko omnoho prísnejšie normy ako iné štáty starej pätnástky a teda hygiena potravín je na Slovensku nadštandardná. Napriek tomu, ako uviedla, sú naše výrobky často oveľa drahšie ako produkty z iných krajín v rámci EÚ a teda nekonkurencieschopné. Vysvetľuje si to nedostatočnou dotačnou politikou na Slovensku, čo podľa nej povedie k tomu, že k nám budú prúdiť výrobky z iných krajín Únie, alebo výrobky z tretích krajín, ktoré “vonkoncom nedosahujú kvalitu a hygienické normy našich výrobkov”. Ak budú chcieť byť naše podniky konkurencieschopné, “budeme sa musieť zrejme rozlúčiť s tradičnými kvalitnými slovenskými potravinami”, zakončila Belohorská.

Nariadenie teraz dostane ne stôl Rada ministrov, ktorá sa na jeho konečnom znení zatiaľ s EP nedohodla.