Ministri hľadajú spôsoby ako stabilizovať ceny agrokomodít

Budúca Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 musí zahŕňať bezpečnostnú sieť na ochranu farmárov a ich príjmu, vyhlásila španielska ministerka Elena Espinosová po pondelňajšom stretnutí ministrov EÚ. Podľa jej slov by sa to malo vzťahovať aj na všetkých, ktorí sú zapojení do dodávateľskej siete.

Členské štáty súčasné nástroje na riadenie trhu s agrokomoditami považujú za nedostatočné. „Slovensko ich taktiež považuje za nedostatočné, pretože nedokážu dostatočne a pružne reagovať na prirodzenú nestabilitu agrárnych trhov, ktoré sú v tomto období často podporované špekulatívnymi komoditnými investíciami," povedal minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan.

Medzi novými opatreniami, ktoré predložili delegácie bola aj schéma ručenia príjmu, posilnenie spolupráce medzi producentmi a dodávateľmi a vytvorenie krízového fondu. Nový komisár zodpovedný za európske farmárstvo Dacian Cioloş zdôraznil, že žiadne budúce opatrenia by nemali vytisnúť iné iniciatívy zamerané na podporu konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva. Podľa neho sa treba zamerať na systém krízového manažmentu, aby sa zaručila stabilita príjmu.

Diskusie ukázali značnú nejednotu v prístupe členských štátov. Nemecká ministerka Ilse Aignerová sa vyslovila za "silné" priame platby roľníkom a chce dosiahnuť, aby bol "dobre zaplnený" aj fond pre regionálny rozvoj. Nemecko chce spolu s Francúzskom bojovať za agrárne subvencie, kým liberálne krajiny ako Británia či Holandsko, navrhujú ich zníženie. Dacian Ciolos povedal, že podporuje zachovanie nástrojov na podporu trhu, ale aj intervencie.

„Domnievame sa, že trhovo-orientované európske poľnohospodárstvo bude len vtedy, ak príde k výraznému zjednodušeniu systému podpory, vrátane ukončenia podpôr na tzv. historickom princípe," informoval TASR rezortný šéf MP Vladimír Chovan.

(EurActiv/TASR)