Misia rast

EÚ v prvom štvrťroku 2012 zaznamenala vážny pokles priemyselnej produkcie a obnova po recesii v roku 2009 sa prerušila. Podľa údajov štatistického úradu Eurostat sa ekonomika síce recesii vyhla, no zaznamenala nulový rast a vyhliadky pre druhý štvrťrok sa z mesiaca na mesiac zhoršujú.

Ekonomický sentiment v máji výrazne klesol vo všetkých štátoch eurozóny, okrem Malty a Rakúska. Celkovo sa nálada zhoršila v priemysle, službách, maloobchode aj stavebnom priemysle.

Lídri na európskej úrovni diskutujú najmä o nastolení rovnováhy medzi škrtmi a rastom. Plánuje sa posilnenie Európskej investičnej banky na podporu investícií, vydávanie projektových dlhopisov na financovanie infraštruktúrnych projektov či efektívnejšie využívanie prerozdelených európskych fondov.

Európska komisia ešte začiatkom mája vyzvala k tretej priemyselnej revolúcii. Včera zverejnila svoju vlastnú víziu. V dokumente zdôrazňuje, že európska ekonomika nemá budúcnosť bez silného transformovaného priemyselného základu.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na sprievodnej konferencii Misia rast: Európa na čele novej priemyselnej revolúcie uviedol, že stabilita nemôže byť bez rastu a rast bez stability. „Potrebujeme stabilitu a dosiahnutie zdravých verejných financií nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Nebudeme mať udržateľný rast, ak nebudeme mať udržateľný dlh.“

Nová priemyselná revolúcia zasiahne všetky sektory – výrobu, služby, energetiku, nerastné suroviny, dopravu či stavebníctvo. Mala by viesť k výraznému nahradeniu uhľovodíkov ako hlavného zdroja energie. Nové výrobné techniky by sa mali čoraz viac zakladať na digitálnych technológiách, pokrokových materiáloch, obnoviteľných zdrojoch energie či recyklovaní.

„Nemôžeme dovoliť, aby náš priemysel jednoducho Európu opustil. Významne prispieva do reálnej ekonomiky produkciou skutočných hodnôt. Teraz treba robiť všetko pre to, aby sme zaistili moderný, zdrojovo efektívny, konkurencieschopný a robustný priemysel v Európe,“ vysvetľuje v dokumente exekutíva.

Technologické inovácie a tvorba pracovných miest podľa Komisie bude pochádzať z vývinu nových materiálov a nanotechnológií, pretvorenia elektromobilov na tovar masovej spotreby, rozvoja vo vesmírnom priemysle či biotechnológií.

„Budeme mať mnoho malých hospodárskych hráčov, nových podnikateľov riadiacich inteligentné start-upy a tí poskytnú kreatívnu silu, myšlienky a inovácie, ktoré potrebujú zrýchliť prechod k tretej priemyselnej revolúcii,“ vysvetľuje exekutíva.

Veľká príležitosť – zelené technológie

Veľkú príležitosť pre európske firmy Komisia vidí v zelených technológiách. Podľa odhadov má svetový trh s environmentálnymi tovarmi a službami hodnotu bilión eur ročne a do roku 2020 by sa mal zdvojnásobiť, či dokonca strojnásobiť.

Európsky sektor zameraný na ekotechnológie má ročný kombinovaný obrat 300 miliárd eur a zamestnáva 3 milióny ľudí. Má teda významný podiel na svetovom trhu. Komisia osobitne poukázala na sektor ako dôležitý zdroj zamestnanosti. Napríklad v prípade recyklovania  odpadov v roku 2000 v sektore pracovalo 422 z milióna obyvateľov, v roku 2007 už 611, čo je 45-percentný nárast.

Okrem toho je aj významným zdrojom základu pre priemyselnú revolúciu – surovín. Európan za svoj život využije 360 kg olova, 343 kg zinku, 1630 kg hliníka, takmer 15 ton železa a viac ako 561 ton piesku a štrku.

Z hľadiska surovín je však EÚ čoraz závislejšia od tretích krajín. Preto sú aj v tejto oblasti nevyhnutné inovácie. Komisia priestor vidí aj pre technológie na ťažbu v rámci EÚ v doteraz nedostupných terénoch.

Zdroje financovania

Komisia si však uvedomuje aj ťažkú hospodársku situáciu a nedostatok zdrojov. Najmä malé a stredné firmy trpia núdzou prostriedkov na financovanie inovácií či rozvoja technológií.

Poukázala na dosiaľ nevyčerpané zdroje z európskych fondov v rámci rozpočtového obdobia 2007 – 20213 – či už komunitárne programy CIP a 7. rámcový program alebo program rizikového kapitálu JEREMIE. V budúcom období 2014 – 2020 pripravuje program COSME, v rámci ktorého chce na podporu malých a stredných podnikov vyčleniť 1,4 miliardy eur.

Opatrenia na podporu priemyslu EÚ

Vzhľadom na neustálu neistotu spojenú s budúcnosťou eurozóny, ktorá vplýva na stav hospodárstiev,  Komisia zdôraznila najmä potrebu obnoviť dôveryhodnosť európskeho priemyslu, aby sa zvýšila vôľa zahraničných investorov podporiť projekty v EÚ.

Exekutíva menuje opatrenia v podobe zlepšenia ochrany priemyselného vlastníctva, posilnenia vnútorného trhu a rámcové podmienky pre priemysel. Ak chce Európa byť svetovým lídrom, musí inovovať a investovať do výskumu a vývoja. Musí sa však vedieť presadiť aj na globálnom trhu. Komisia teda zdôraznila aj potrebu podporiť internacionalizáciu firiem EÚ.

Priemysel sa môže vyjadriť

Komisia v rámci vlajkovej iniciatívy stratégie Európa 2020 – Priemyselná politika v čase globalizácie – 16. mája spustila konzultáciu so zainteresovanými skupinami o budúcnosti priemyslu v EÚ.

Hlavnými otázkami sú priority sektora v súčasnosti, ako môžu podniky lepšie reagovať na tieto výzvy, čo sa dá urobiť na európskej, národnej, lokálnej či regionálnej úrovni. Zainteresované strany sa môžu vyjadriť aj k podnikateľskému prostrediu, prístupu ku kapitálu, inováciám, zručnostiam, energetickej infraštruktúre, jednotnému trhu, lepšej a konzistentnejšej regulácii, energetike a klíme či doprave.

Konzultácia bude prebiehať do 7. augusta 2012. Komisia následne zverejní súhrnnú správu a ďalšie kroky.

Pozície:

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie. „Winston Churchill povedal: Pesimisti vidia komplikácie pri každej príležitosti, optimisti príležitosť v každej komplikácii. Ja som optimista. Dnešná ekonomická kríza a ďalšie spoločenské záležitosti sú významné výzvy. Treba ich však vnímať aj ako pozitívnu zmenu, ako šancu získať nový dopyt pre tovary a služby a tvorbu pracovných miest.“

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.