Možnosť zmeniť dodávateľa energie bude prioritou

Elektrické vedenie

„Pre svoju dôležitosť v základnom rozpočte domácností som sa rozhodla v roku 2009 preskúmať maloobchodný trh s elektrickou energiou,“ povedala komisárka Meglena Kuneva pri príležitosti komentovania výsledkov prieskumu „Consumer Market Scoreboard“, ktorý vypracovala Európska komisia.

Komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľa si v tomto roku posvieti najmä na „neférové“ podmienky, v ktorých európski spotrebitelia nakupujú elektrickú energiu. Ide predovšetkým o otázky spojené s účtami za elektrinu, podobnosť ponúk rôznych poskytovateľov a niektoré neodôvodnené obchodné praktiky predajcov. Kuneva bude konať na základe zistenia správy, že iba „menej ako dve tretiny spotrebiteľov sú spokojné so svojim energetickým dodávateľom“.

Z priemerného rozpočtu pre domácnosť v Európe putuje 5,7 % na zaplatenie energií. V rámci výdavkov na energie tvorí najväčšiu položku účet za elektrinu. Podľa prieskumu, európskych spotrebiteľov znepokojuje najmä vysoký nárast cien zemného plynu a elektrickej energie. Až 60 percent domácností uviedlo, že sa im náklady na energie zvýšili, zatiaľ čo len 3 – 4 percentám sa znížili.

Zmeniť dodávateľa energií je náročné

Správa informuje, že väčšina európskych spotrebiteľov nie je spokojná s dodávateľom energií, ale neuvažuje s jeho výmenou. Iba 7 percent z nich niekedy uvažovalo nad zmenou dodávateľa zemného plynu, pokiaľ ide o elektrinu, o prechode ku konkurencii uvažovalo 8 percent.

„Poplatky za zmenu dodávateľa sú veľmi dôležité, pretože na trhoch, kde sú vysoké, spotrebitelia zvyknú častejšie informovať o zvyšovaní cien“ energií, tvrdí správa. Dopĺňa, že práve pre túto skutočnosť by mali byť poplatky za zmenu energetického operátora „politickou prioritou“.

Podľa európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC výsledky vypovedajú o nutnosti garantovať zákazníkom, že budú mať prístup k informáciám o svojej energetickej spotrebe a na konci zúčtovacieho obdobia im dodávateľ doručí jasný a zrozumiteľný účet. Prehľadné účty sú nástrojom, pre ktorý je možné správne sa rozhodovať o zmene dodávateľa s ohľadom na cenu a kvalitu služieb. BEUC dopĺňa, že neochota meniť dodávateľa sa netýka len sektora elektrickej energie a zemného plynu, ale tiež služieb v poisťovníctve motorových vozidiel, poskytovaní pripojenia na internet a využívania mobilných telekomunikačných služieb.

Verejná doprava a bankovníctvo pod paľbou

Menej ako polovica Európanov je spokojná s kvalitou verejnej dopravy v mestách. Cestovanie v mestských autobusoch, vlakoch a električkách je podobne neobľúbené ako kvalita verejnej poštovej služby alebo už spomenutých služieb dodávateľov energií.

Problémovým sa zdá byť aj bankovníctvo. Správa Komisie upozorňuje, že bankové poplatky a úrokové miery sa v jednotlivých členských krajinách výrazne odlišujú. Ide o odlišnosti, ktoré sa „nedajú jednoducho vysvetliť“, čo vidieť napríklad na rozdielnom úročení spotrebiteľských úverov.

Bankovníctvo je naviac problematické aj z hľadiska „porovnateľnosti ponuky, jednoduchosti a reálnej miery zmeny poskytovateľov služieb“. Ako príklad sa uvádza, že za ostatné dva roky zmenilo banku len 11 percent maloobchodných zákazníkov, 9 % majiteľov bankových účtov a 13 %  platiteľov hypotekárnych produktov.

Cezhraničné nakupovanie stagnuje

V uplynulom roku vykonalo cezhraničný nákup v inej členskej krajine 25 percent spotrebiteľov. Znamená to, že od roku 2006 nedošlo v tomto smere k žiadnej zmene. Odhady pre rok 2009 sú optimistickejšie a očakáva sa, že cezhranične by mohlo nakupovať 33 percent obyvateľov krajín EÚ.

Správa uzatvára, že v oblasti cezhraničného nakupovania nemá Komisia zatiaľ dosť informácií, aby sa začala témou zaoberať na legislatívnej úrovni. Odporúča vykonať viacero cenových porovnaní a súčasne bude potrebné vytvoriť európsky klasifikačný systém pre lepšie porovnanie.