MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Foto: veľtrh práce; zdroj: TASR; autor: Henrich Mišovič

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia predložilo 5. augusta 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov projektov financovaných z prostriedkov ESF.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do rozhodovacieho procesu, musia doručiť požadované doklady na adresu:

email: alzbeta.jurcova@employment.gov.sk

a aj písomne v obálke označenej „Externý hodnotiteľ“ na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia riadenia ESF – Odbor implementácie programov

Špitálska 4,6,8

816 43 Bratislava

Tel: 02/2046 2013

Fax: 02/2046 2026

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 20. augusta 2010

Termín výberu hodnotiteľov: do 23. augusta 2010

Všetky ďalšie informácie nájdete webovej stránke Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na tejto linke. Potrebné prílohy si môžete stiahnuť na tejto linke.