Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia v oblasti odpadov

Novelou odpadovej legislatívy sa menia nielen povinnosti samospráv, na ktoré sa špeciál Separovanie a samospráva primárne zameriava, ale aj povinnosti podnikateľov, na ktorých sa vzťahujú zákony o obaloch a odpadoch.

V zákone o obaloch dochádza k spresneniu pojmu recyklácie odpadov z obalov, pod ktorú nespadá energetické zhodnocovanie. Obaly produktov tiež musia od 1. januára spĺňať požiadavky vyplývajúce z harmonizovaných technických noriem. Ako uviedla spoločnosť ENVI-PAK, vyžiada si to analýzu jednotlivých výrobkov.

Napokon, pri ustanovení záväzných limitov zberu a zhodnocovania odpadov z obalov majú orgány štátnej správy zohľadniť podporu energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.

Nové pojmy

Novela zákona o odpadoch ovplyvní podnikateľské prostredie zavedením a rozlíšením viacerých nových pojmov, ako je obchodník verzus sprostredkovateľ, výrobného procesu sa zase týkajú pojmy vedľajší produkt a stav konca odpadu. S novo definovaným vedľajším produktom sa bude nakladať inak ako s odpadom, čím sa podnikateľ vyhne povinnostiam podľa odpadovej legislatívy. Súhlas na to, že látka alebo vec sa zaň považuje, budú udeľovať orgány štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva.

Vzájomne na seba nadväzujú aj ďalšie dva nové termíny – opätovné použitie a príprava na opätovné použitie. Napriek tomu, že novela už bola schválená, ešte stále prebieha diskusia o tom, aké činnosti by mali pod ne patriť a aký vplyv budú mať na plnenie záväzných limitov pre odpady z obalov.

POH a súhlasy

Novelou sa povinnosť vypracovávať vlastný POH limity menia v prospech podnikateľských subjektov Vlastný program bude vypracúvať pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –  podnikateľom a produkuje ročne viac než  10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Nové súhlasy, napr. na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov) sa budú udeľovať max. na 5 rokov, v prípade nakladania s nebezpečným odpadom max. na 3 roky. Pri existujúcich udelených súhlasoch je do 6 mesiacov nutné požiadať o ich preskúmanie, inak automaticky stratia platnosť.

Zodpovednosť

Pri preprave odpadu od jeho pôvodcu alebo držiteľa do zariadenia, v ktorom nedochádza ku konečnému zhodnoteniu alebo zneškodneniu tohto odpadu, stále pretrváva zodpovednosť u pôvodcu/držiteľa odpadu. Ten teda musí vedieť a predložiť inšpekcii dokumenty o tom, čo sa s odpadom stalo za každých okolností.

Novela zavádza aj nový mechanizmus rozhodovania Recyklačného fondu (RF), do ktorého vstupuje schválenie ministra životného prostredia. V prípade, že by minister rozhodnutie správnej rady RF o poskytnutí prostriedkov nepodpísal, pri opätovnom schvaľovaní ho musí rada odsúhlasiť dvomi tretinami hlasov všetkých členov.

Ďalšie informácie o vplyve legislatívnych zmien účinných od 1.1.2013 na podnikateľské prostredie v oblasti odpadu nájdete v ďalšom prehľade, ktorý vypracovala organizácia ENVI-PAK.