Nálepka pomôže vybrať „zelené“ produkty

Podľa návrhu akčného plánu by mala byť Smernica o ekodizajne z roku 2005, ktorá v súčasnosti pokrýva spotrebiče energie (EuPs), rozšírená na všetky výrobky – šaty a obuv, nábytok, drogériu, stavebné výrobky ako okná, dvere, či tepelnú izoláciu, výrobky z betónu či plastov.

Starší návrh zahŕňal iba okná, sprchy, kúpeľne a vodovodné batérie.

Nie všetky výroby budú musieť mať na sebe značku aj fyzicky, všetky by však museli prejsť „eko-hodnotením“ počas celého životného cyklu, teda od výroby po konečnú spotrebu a naloženie s odpadom. Súčasťou bude hodnotenie spotreby energie a potrebných zdrojov. Výrobky ktoré nesplnia minimálne kritériá, nebudú mať prístup na trh EÚ.

Výrobky s najlepšími výsledkami by zas mali získať podporu, napríklad preferenčnými pravidlami pre verejné obstarávanie založenými na spoločných kritériách pre danú skupinu produktov. Komisia tvrdí, že sú nutné spoločné kritériá platné v celej EÚ, aby sa tak harmonizovali pravidlá „zeleného“ verejného obstarávania a predišlo narušeniu vnútorného trhu.

Pokiaľ ide o iné spôsoby podpory, ako sú daňové úľavy, tieto „budú ďalej analyzované a Komisia vyhodnotí potrebu ďalších iniciatív na úrovni Spoločenstva pokiaľ ide o fiškálne a finančné opatrenia“, píše sa v návrhu.

Podľa návrhu bude tiež rozšírená dobrovoľná schéma ekoznačiek, zjednotí a zjednoduší sa spôsob ich získavania. V súčasnosti sú prideľované novým produktom na základe hlasovania vo výboroch – experti z členských krajín hlasujú o návrhoch Komisie na pridelenie značky určitým produktom.

Minulý týždeň (24. apríla) Európsky environmentálny výbor zaútočil na Komisiu, že sa pokúša „oslabiť“ legitimitu ekoznačiek, keď sa ich pokúsila udeliť niektorým „problematickým látkam“, ako sú spomaľovače horenia a biocídy.