Nedostatočná kvalifikácia zhoršuje nezamestnanosť

Každý tretí Európan v produktívom veku má len málo alebo takmer žiadne formálne kvalifikácie, čo spôsobuje, že má o 40 % menšiu šancu zamestnať sa v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú strednú úroveň kvalifikácie. Vyplýva to z expertnej správy, ktorú zverejnila Komisia.

Takmer jedna tretina obyvateľov Európy vo veku od 25 do 64 rokov nemá žiadnu, alebo len nízku, formálnu úroveň kvalifikácie a iba jedna štvrtina obyvateľstva má vysokú úroveň kvalifikácie.

Správu „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“ zverejnili včera a očakáva sa, že sa stane príspevkom do novej stratégie zameranej na rozvoj zručností, ktorú má Komisia zverejniť do konca roka. Kvalifikovaní ľudia však ešte nemusia mať vždy tie kvalifikácie, ktoré požaduje zamestnávateľ, čo vytvára nesúlad na trhu práce.

Nezamestnanosť v EÚ dosiahla 9,6 %, no ukazuje sa, že dostatočne kvalifikovaná pracovníci majú väčšiu šancu na udržanie pracovného miesta. Podľa správy však tie firmy, ktoré svojich zamestnancov pravidelne školia, majú o 2,5 krát nižšiu pravdepodobnosť zániku ako tie ostatné.

Stimulovanie vzdelávania

Správa urguje lídrov, aby našli tú správnu kombináciu impulzov, ktoré by zabezpečili, aby ľudia aj zamestnávatelia boli pripravení na budúcnosť vďaka prijímaniu nových vedomostí. Počítačové a jazykové zručnosti sú veľmi dôležité, podobne ako rozvoj zručností „zelených pracovných miest“.

Autori správy vyzvali k väčšiemu prepojeniu vzdelávania a priemyslu, aby sa tak naplnili očakávania pracovného trhu.

Navrhujú zakročiť v štyroch oblastiach –

  • lepšie stimulovať zamestnávateľov a jednotlivcov k zvyšovaniu kvalifikácií a výrazným a rozumným spôsobom investovať do kvalifikácií, a nielen finančne
  • otvoriť svet vzdelávania a odbornej prípravy vďaka väčšej inovatívnosti vzdelávacích a školiacich inštitúcií a ich pripravenosti reagovať na potreby účastníkov vzdelávacieho procesu i zamestnávateľov, ako aj vďaka vytvoreniu relevantných kvalifikácií zameraných na konkrétne vzdelávacie výstupy
  • ponúknuť lepšiu kombináciu kvalifikácií , ktorá by viac zodpovedala potrebám trhu práce,
  • lepšie predpovedať potrebu kvalifikácií v budúcnosti.

Podľa nedávnych odhadov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) sa však v nasledujúcom desaťročí očakáva vytvorenie okolo 80 miliónov nových pracovných príležitostí. Z toho má byť takmer 7 miliónov nových pracovných miest, z ktorých väčšina bude vyžadovať pracovníkov s vysokou úrovňou kvalifikácií.