Neférové obchodné vzťahy si krajiny majú riešiť doma

obchod

„Oznámenie nepredpokladá, že existuje jednotné riešenie vhodné pre všetkých a nenavrhuje na úrovni EÚ legislatívne opatrenia,“ uviedla v 15. júla Európska komisia.

Upozorňuje na celoeurópsku úpravu dodávateľských vzťahov v potravinárstve, ktorú sektorové organizácie predstavili v nezáväznej platforme Supply Chain Initiative. Zároveň ale priznáva, že snahy o férové obchodné väzby závisia na dodržiavaní pravidiel zo strany veľkých hráčov.

Nekalé obchodné praktiky (UTPs/unfair trading practices) definuje EK ako také, ktoré sa „hrubo odchyľujú“ od dobrého obchodného správania a sú aj v rozpore s poctivou výmenou. Veľký význam pri nich zohráva „faktor strachu,“ vysvetľuje Komisia.

V prípadoch UTPs, ktoré spomína, vedie nerovnováha v dodávateľskom reťazci k hrozbe ukončenia obchodného vzťahu zo strany väčšieho subjektu. To si slabšia strana nemôže dovoliť a preto na nevýhodné podmienky pristúpi.

Obete nekalých obchodných praktík sa takýto postup obávajú nahlásiť príslušným orgánom a preto je vynucovanie právnych predpisov obmedzené.

Európska komisia tvrdí, že ideálnym nástrojom na boj proti nekalým obchodným praktikám je mix princípov zo Supply Chain Iniciative a výkon nezávislého dozoru na národnej úrovni.

Každý členský štát únie by mal zvážiť, či má na potieranie nekalých obchodných praktík dostatočný legislatívny rámec a orgány na jeho presadzovanie.

„Musia byť v prvom rade schopné prijímať individuálne sťažnosti na dôvernom základe a viesť vyšetrovanie. Oznámenie zároveň navrhuje, aby národné orgány spolupracovali v prípadoch cezhraničných UTPs,“ spresnila Komisia.

Osobitnú pozornosť si podľa Komisie vyžadujú malé a stredné podniky. Potravinársky trh je na strane ponuky aj dopytu charakterizovaný veľkým množstvom malých podnikov a na druhej strane malým počtom veľkých nadnárodných spoločností. Je to stav, ktorý je zodpovedný za vznik rozdielnej vyjednávacej sily.

Na oznámenie EK kladne reagovalo združenie európskeho maloobchodu EuroCommerce, ktoré predtým Európsku komisiu kritizovalo za Zelenú knihu o nekalých obchodných praktikách.

Generálny riaditeľ EuroCommerce Christian Verschueren ocenil, že Komisia podporila dobrovoľné schémy, ktoré fungujú, no podľa neho zároveň potrebujú ešte nejaký čas na to, aby mali želaný efekt.

Viacerí predstavitelia menších potravinárov však vravia, že fungovanie dobrovoľných iniciatív je iluzórne.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by celoeurópsku úpravu dodávateľských vzťahov privítalo. Agrorezort predpokladal, že podobný krok by podporili aj Česká republika, Španielsko a Francúzsko. [EurActiv.sk, 11. 6. 2014]

Domácu legislatívu čaká zmena

Minulý týždeň sa na Slovensku do medzirezortného pripomienkového konania dostal návrh novej úpravy neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch. MPaRV v predkladacej správe konštatuje, že obchodníci obchádzajú súčasný zákon na základe odlišných právnych interpretácií ich znenia.

Nový zákon by mal byť presnejší v definíciách a zohľadniť skúsenosti z kontrolami v praxi.

Dôležitým bodom návrhu zákona je taxatívne vymenovanie neprimeraných podmienok. Ministerstvo uvádza celkovo druhov 29 neférových praktík, ktoré sa chce sankcionovať.

Pokuty novela zvyšuje 10-násobne. Škála od 1000 do 300 000 eur sa má zmeniť na 10 tisíc a 3 milióny eur.

Neprípustné je napríklad okamžité vypovedanie zmluvy pri opakovanom plnení, neprevzatie vopred dohodnutého objemu riadne dodanej potraviny, povinnosť jej výmeny na náklady dodávateľa či zmluvná pokuta, "ktorej výška je neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej povinnosti," prípadne prijatie zálohovej platby na budúce zmluvné pokuty. 

Návrh zákona ďalej upresňuje kontrolné mechanizmy. Informovanie ministerstva zo strany dodávateľa o zmluvných podmienkach sa podľa novely nemôže považovať za porušenie obchodného tajomstva.

Znenie ukladá kontrolórom nové povinnosti a zavádza tiež poriadkové pokuty za marenie ich výkonu až do výšky 100 tisíc eur.

Zákon by v prípade schválenia nadobudol účinnosť od 1. januára 2015.