Neistý osud smernice EÚ o spotrebných úveroch

Pozadie

Úroky za spotrebné úvery sa pohybujú medzi 6% vo Fínsku a 12% v Portugalsku. Slovensko sa pohybuje pri hornej hranici rozsahu (Úrokové miery z nových úverov v SKK, 11/2006 – 11/2007).

Dvaja z troch Európanov používajú úvery na nákup nábytku, domácich spotrebičov, či automobilov. Potrebné úvery sú však stále „národným biznisom“ – len 1% transakcií je cezhraničných.

Ešte v roku 2002 navrhla Komisia smernicu harmonizujúcu pravidlá pre celá jednotný trh. Rada a Parlament však nie sú schopné dospieť k spoločnému záveru, ešte 10. decembra navrhol Výbor EP pre vnútorný trh a práva spotrebiteľov 236 dodatkov.

Otázky

Rada a Parlament nenašli kompromis ani na posledných rokovaniach 10. januára. Najväčším problémom je otázka pravidiel pri predčasnom splatení úveru. Ak text, ktorý budúci týždeň (16. január 2008) v pléne odhlasuje Parlament Rada nepodporí, spustí sa zmierovacia procedúra.

Nové pravidlá majú harmonizovať 800-miliardový trh so spotrebnými úvermi. Európski spotrebitelia by mali získať rovnaké práva a štandardy informovania v celej EÚ, a tým možnosť porovnávať ponuky bánk z viacerých krajín.

Jedným z cieľov smernice je ochrániť spotrebiteľov pred nadmerným zadlžením. Informácie od poskytovateľa pôžičky musia preto dlžníkovi umožniť urobiť zodpovedné rozhodnutie, veriteľ musí tiež hodnotiť jeho solventnosť.

Informácie pripojené k zmluve o poskytnutí pôžičky uľahčia výpočet a porovnanie celkových nákladov. Základom výpočtu bude vo všetkých prípadoch ročná percentuálna miera nákladov. Štandardizované by mali byť tiež pravidlá pri prečerpaní účtu.

Smernica dáva spotrebiteľom právo splatiť pôžičku predčasne a stanovuje pravidlá, na základe ktorých sa majú vypočítať poplatky. Dohodu medzi európskymi inštitúciami blokuje práve rozdielny pohľad na spôsob výpočtu poplatkov za predčasné splatenie úveru a miera harmonizácie.

Pozície

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC europoslancov varovala, aby neoslabili ochranu spotrebiteľov. BEUC považuje ustanovenia smernice za príliš vágne, najmä v súvislosti s predčasným splatením úveru.

„Päť rokov čakáme, aby legislatíva vyriešila viaceré problémy, ktorým denne spotrebitelia čelia. Pokiaľ europoslanci svoj postoj nezmenia, smernica sa ukáže ako zbytočná“, tvrdí Monique Goyens, generálna riaditeľka BEUC.

Slovenská banková asociácia (SBK) „rozumie snahe Európskej komisie dosiahnuť integráciu retailového trhu, ktorá by smerovala k zlepšeniu postavenia všetkých účastníkov, najmä spotrebiteľov“, povedal zástupca asociácie pre EurActiv. Problémy však vidí v niekoľkých bodoch, napríklad v práve odstúpiť od úverovej zmluvy.

SBK si nemyslí, že smernica musí priniesť nárast cezhraničného poskytovania úverov. „Predpokladáme, že klienti budú naďalej nakupovať väčšinou produkty od domácich subjektov, ktoré poznajú.“

Percentuálne ohraničenie kompenzácie pre poskytovateľa úveru pri jeho predčasnom splatení považuje SBK za nespravodlivé, „lebo spôsobí, že banka bude nútená zvýšené náklady s predčasným splatením úveru prenášať na celé svoje úverové portfólio“.

Parlamentný spravodajca pre smernicu o spotrebných úveroch Kurt Lechner (EPP-ED) vážne spochybnil užitočnosť smernice v dnešnej podobe. Podľa Lechnera zavádzajú pravidlá odhlasované vo výbore EP nadmerné množstvo informácií a byrokracie a povedú k vyšším cenám pre spotrebiteľov.

Pripustil však, že silnejšie harmonizované pravidlá prinesú výhody aj pre bankový sektor. Profitovať by mal z posilnenia cezhraničných operácií.

Ďalšie kroky

  • 15. január 2008: Diskusia o smernici o spotrebných úveroch v Parlamente
  • 16. január 2008: Hlasovanie v Parlamente v druhom čítaní