Nominujte úspešné projekty na podporu podnikania

Európska komisia spolu so slovenským koordinátorom Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhlasujú v poradí 5. ročník projektu Európske podnikateľské ocenenia. Cieľom je vyzdvihnúť najúspešnejšie subjekty, ktoré podporujú podniky a podnikanie v celej Európe, predstavujú príklady osvedčených podnikateľských politík a postupov, zvyšujú informovanosť o pridanej hodnote podnikania a inšpirujú potenciálnych podnikateľov.

Komisár pre podnikanie a priemysel Antonio Tajani, odštartoval ďalší ročník slovami: „Európske podnikateľské ocenenia považujem za výbornú iniciatívu, ktorá vyzdvihuje dôležitú úlohu verejnej politiky, ktorá spočíva vo vytvorení vhodných podmienok pre podnikanie. Môžem dokonca konštatovať, že pokiaľ by táto forma oceňovania už neexistovala, sami by sme boli za jej vytvorenie!“

Aj v tomto roku sa súťaží v 5 kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha – iniciatívy na vnútroštátnej/regionálnej/miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie medzi mladými a ženami
  • Investície do zručností – iniciatívy na regionálnej/miestnej úrovni zlepšujúce podnikateľské zručností
  • Podpora podnikateľského prostredia – inovačné politiky na regionálnej/miestnej úrovni podporujúce začínajúce podnikanie, rast podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“
  • Podpora internacionalizácie podnikania – politiky na podporu podnikov, obzvlášť malých a stredných, aby dokázali vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ aj mimo nej
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých – regionálne/miestne iniciatívy zamerané na spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikateľské postupy v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia, úsilie na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami (nezamestnaní, zdravotne postihnuté osoby, etnické menšiny)

Prihlásiť sa môžu vnútroštátne orgány, obce, mestá, regióny a komunity, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými orgánmi a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie. Podmienkou je, aby realizovali projekt na podporu podnikania minimálne 2 roky. Termín na predloženie vyplnených prihlášok: 31. októbra 2010.

Ocenenia majú dve výberové kolá, pričom do finálového kola postúpia max. 2 víťazi z každého štátu. Víťazov vyberie porota a ich mená oznámi počas slávnostného vyhlásenia v máji 2011.