Nová stratégia posilňovania cezhraničného obchodu

Pozadie:

Podľa konštatácie Komisie, vnútorný trh EÚ stále pozostáva z 27 čiastkových trhov členských krajín. Táto skutočnosť oberá spotrebiteľov o nižšie ceny, širšiu možnosť výberu produktov a v konečnom dôsledku je tento stav prekážkou vyššieho rastu európskej ekonomiky (podľa EK, spotrebitelia investujú asi 58% HDP celej EÚ na nákup tovarov a služieb).

Komisia načrtla potrebu podporiť dôveru spotrebiteľa aj v oblasti nakupovania cez internet. Tento spôsob predaja predstavuje do budúcnosti veľký potenciál. V roku 2006 len 6% Európanov uskutočnilo cezhraničný nákup cez internet.

Analýza hlavných výsledkov Stratégie spotrebiteľskej politiky 2002-2006 bola publikovaná len nedávno. Konštatuje sa v nej, že Stratégia bola úspešná v nových členských krajinách v tom zmysle, že ich povzbudila, aby sa problematika spotrebiteľskej politiky stala jednou z hlavných tém dňa.

Spotrebiteľský program 2007-2013 bol prijatý v decembri 2006 a bude v nadchádzajúcom 7-ročnom období financovaný čiastkou 156,8 mil. eur.

Otázky:

13. marca 2007 prijala EK Stratégiu spotrebiteľskej politiky 2007-2013, cieľom ktorej je posilniť spotrebiteľskú dôveru v jednotný trh a pomôcť EÚ v oblasti „prepojenia občanov s výzvami hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.“

Okrem ochrany spotrebiteľa je hlavným cieľom stratégie zvýšenie konkurencie, ktorá by priniesla občanom EÚ benefity: nižšie ceny, vyššiu kvalitu, výber a rôznorodosť a v neposlednom rade aj väčšiu bezpečnosť produktov.

Maglena Kuneva, komisárka pre ochranu spotrebiteľa: „Pomocou novej stratégie sa snažíme prebudiť spiaceho obra, maloobchodnú oblasť jednotného trhu. Nové nástroje sú koncipované tak, aby pomohli vývoju cezhraničného obchodu v situácii, kedy je správanie sa spotrebiteľov poznačené akýmsi izolacionizmom.“

Stratégia zakotvuje nové legislatívne a nelegislatívne iniciatívy na podporu cezhraničného maloobchodu. Rovnako oznamuje potrebu cezhraničných obchodných pravidiel.

Pozície:

Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) privítala novú stratégiu. „v ktorej sú spotrebitelia správne označení za vodičov ekonomiky, ktorí musia byť zároveň posilnení a ochraňovaní. Je to prvá stratégia pripravená Komisiou, ktorá sa dotýka výlučne spotrebiteľskej politiky; jej potenciál je dôležitý.“

BEUC sa tiež pozitívne vyjadrila k snahe o väčšiu integráciu spotrebiteľskej politiky do iných oblastí politiky, čím by malo dôjsť k efektívnejšiemu monitorovaniu trhu a k posilneniu nezávislých spotrebiteľských organizácií.

Nasledovné kroky:

V súčasnosti prebiehajú konzultácie k prehľadu legislatívy EÚ, ktorá sa dotýka ochrany spotrebiteľa. Proces sa začal vydaním Dokumentu EK Green Paper on the review of the consumer acquis vo februári 2007.