O štvrtinu menej byrokracie pre slovenské mikropodniky

Vláda SR sa ešte v roku 2007 zaviazala k znižovaniu byrokracie pre podnikateľov na základe odporúčania Európskej komisie. Prijala vlastný Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR na roky 2007 – 2012 a Agendu lepšej regulácie.

Program si stanovil tri čiastkové ciele:

 • Cieľ 1:  Pripraviť nástroje a definovať podmienky pre meranie administratívneho zaťaženia v SR.
 • Cieľ 2:  Kvantifikovať administratívne zaťaženie v SR .
 • Cieľ 3:  Definovať opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečiť ich implementáciu.

Základom projektu bola príprava metodiky merania, formulárov, budovanie interných štruktúr, vzdelávanie, školiteľské semináre a aj poradenstvo a usmerňovanie pri výbere legislatívy.

„V ďalšej etape nasledovalo vymedzenie cieľových skupín pre mapovanie a meranie administratívnej záťaže. Projekt merania sa riešil aj v rámci vládou prijatých protikrízových opatrení t.j. zníženia administratívneho zaťaženia pre živnostníkov, preto sa projekt merania rozšíril o segment živnostníkov oproti pôvodnému segmentu podnikateľov,“ informuje ministerstvo.

Výber legislatívy pre podnikateľov a živnostníkov konzultovali v spolupráci s Ústrednými orgánmi štátnej správy ako aj podnikateľskými združeniami, asociáciami, aby jasne stanovili, čo predstavuje najväčšiu administratívnu záťaž.

Podľa MH SR bolo do procesu mapovania informačných povinností, ktoré podnikateľom vyplývajú z regulácie, zaradených 48 zákonov pokrývajúcich 12 oblastí:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Účtovníctvo
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Regulácia trhu
 • Dane, clá a poplatky
 • Regulácia investičných stimulov
 • Iné finančné predpisy
 • Práca a zamestnanosť
 • Odvody
 • Životné prostredie
 • Duševné vlastníctvo

Uvažované legislatívne opatrenia nebudú vychádzať z medzinárodného alebo európskeho práva, ale budú mať  hlavne slovenský rozmer. Pre určenie výšky administratívneho zaťaženia bola zvolená holandská metodika SCM (Standard Cost Model – Štandardný nákladový model).

„Výstupom projektu budú odporúčania smerujúce k lepšej regulácii podnikania na Slovensku (napr. zníženie počtu požadovaných povolení, zníženie frekvencie predkladania informácií alebo hlásení úradom, zdieľanie informácií štátnymi orgánmi a pod.), s cieľom do roku 2012 znížiť administratívne zaťaženie podnikania o 25 %,“ tvrdí MH SR.

Prvé výsledky merania administratívneho zaťaženia, kalkuláciu celkových administratívnych nákladov podnikania spolu s konkrétnymi návrhmi opatrení a odporúčaní pre následné zníženie administratívneho zaťaženia ministerstvo poskytne koncom leta.