Občania budú lepšie informovaní o hrozbe priemyselných havárií

V pondelok (13.8.) nadobudla účinnosť prepracovaná smernica o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (2012/18/EÚ). Takzvaná smernica Seveso III je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík.

Na Slovensku je klasifikovaných 82 takzvaných Seveso podnikov v dvoch kategóriách podľa závažnosti. Ich register nájdete tu. V Európe sa smernica vzťahuje približne na 10 tisíc fixných priemyselných lokalít, ktoré vo veľkých množstvách používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky, hlavne v odvetviach chemikálií, petrochemikálií, skladovania a rafinácie kovov.

Medzi závažné priemyselné havárie patril napríklad výbuch vo firme CHEMKO v Strážskom 20. augusta 2011, únik plynu vo firme DUSLO v Šali v 24. júla 2010 alebo výbuch a následný požiar v Nováckych chemických závodoch 28. septembra 2005. V rovnaký deň došlo k výbuchu a požiaru aj v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice.

Závažné priemyselné havárie sa nahlasujú aj do európskeho systému eMARS.

Lepšie informovanie a účasť verejnosti

Nové znenie smernice má odzrkadľovať nedávne zmeny v medzinárodnej a európskej klasifikácii chemikálií, čo je skôr záležitosťou technickej aktualizácie textu.

Pre občanov však majú predpisy zabezpečiť lepšiu informovanosť o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti a tiež o tom, ako sa správať v prípade havárie. Zlepšiť sa má aj účasť dotknutej verejnosti na projektoch územného plánovania týkajúcich sa zariadení v rámci smernice a prístup k spravodlivosti pre občanov v prípade, že nemohli získať náležité informácie alebo sa zúčastniť na rozhodovaní.

Účinnejšie presadzovanie pravidiel bezpečnosti majú zaistiť prísnejšie normy pre inšpekcie podnikov.

Smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať havarijné plány pre oblasti nachádzajúce sa v okolí priemyselných komplexov, v ktorých sa manipuluje s veľmi veľkými množstvami nebezpečných látok. Zmenami v zákonoch o územnom plánovaní sa zavedie vhodná „bezpečná“ vzdialenosť v plánoch nových podnikov a v plánoch infraštruktúry v blízkosti existujúcich podnikov.

Verejné informácie o rizikách sa musia sprístupňovať v elektronickej podobe. Všetky podniky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sa vyhlasuje poplach a ako by občania mali konať v prípade závažnej havárie.

Členské štáty budú musieť uplatňovať tieto pravidlá od 1. júna 2015, čo je zároveň dátum, keď v Európe nadobudnú úplnú účinnosť nové právne predpisy o klasifikácii chemikálií.