Oceliarstvo našlo medzi europoslancami podporu

Problémy oceliarstva v únii, predovšetkým ceny energií a environmentálne regulácie, priviedli k úvahám o predaji košickej fabriky aj americký U.S Steel. Situácia sa v marci2013 dočasne vyriešila podpisom memoranda s vládou. Spoločnosť potvrdila záujem zotrvať na Slovensku po dobu minimálne ďalších 5 rokov výmenou za prísľub úľav predovšetkým v oblasti energetiky a životného prostredia.

Europoslanci vo včera prijatom nelegislatívnom uznesení v podobnom duchu konštatujú, že európske oceliarstvo ako celok potrebuje pomoc. Apelujú na Európsku komisiu, aby v rámci obchodných dohôd zlepšia vývozné podmienky a zaistila, aby pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci neviedli k nespravodlivým riešeniam na trhu EÚ.

Parlament tiež požaduje viac investícií do vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov, ako aj do výskumu.

Parlament žiada od Komisie hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorá zmapuje celosvetovú situáciu s dopytom a ponukou. Uznesenie zdôrazňuje, že spravodlivý obchod s oceliarskymi produktmi môže fungovať len na základe dodržiavania základných práv zamestnancov a environmentálnych noriem.

Komisia by tiež podľa poslancov mala predložiť správu o hlavných sociálnych, hospodárskych a environmentálnych problémoch európskeho oceliarstva na základe ktorej by bolo možné za vypracovať strednodobé a dlhodobé iniciatív na jeho podporu.

Obchod s emisnými kvótami

Politiky na ochranu klímy EÚ, sú jedným z hlavných faktorov vplývajúcich na kokurencieschopnosť európskych oceliarskych produktov.

Europoslanci preto chcú, aby Komisia preskúmala medzištátne kompenzačné opatrenia týkajúce sa emisií uhlíka (platby kvót ETS pre oceľ vyrobenú mimo EÚ), na základe ktorých by sa vytvorili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o emisie CO2

Poslanci tiež navrhli, aby spoločnosti všetky svoje prostriedky z predaja bezplatných kvót investovali do nízkouhlíkového hospodárstva (vybavenie, technológie, výskum a vývoj a odborná príprava pracovníkov).

Komisia by podľa europoslancov mala zvážiť vyčlenenie časti tzv. Junckerovho investičného balíka na životaschopné dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry a na inovácie týkajúce sa rozsiahlych priemyselných projektov.

Podľa poslancov by sa do financovania projektov v oblasti oceliarstva a investícií do odbornej prípravy a výskumu mala zapojiť aj Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, ako aj niektoré programy EÚ.