Ondruš: Zákonník práce bude absolútne štandardný

Zdroj: AmCham

Vláda SR si v Národnom programe reforiem, ktorý reflektuje stratégiu Európa 2020, stanovila pre zamestnanosť cieľ na 72 %, v súčasnosti sa pohybuje na úrovni okolo 65 %.

Závažným problémom na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť, nízka zamestnanosť mladých ľudí a skupiny tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku. V prípade skupiny mladých je prekážkou aj nedostatočná mobilita. Tá by sa mohla zmierniť napríklad podporou nájomného bývania. Na Slovensku je najnižší podiel nájomných bytov, ktorý je brzdou pre mobilitu pracovných síl.

Bez práce je 13,5 %, čiže takmer 400 tisíc ľudí, dlhodobo nezamestnaní tvoria 9,2 %, 65 % viac ako 1 rok, 2/3 dlhšie ako dva roky. Nezamestnanosť mladých je 23 %, tretia najvyššia v EÚ.

Diskutujúci sa v paneli konferencie Európa 2020 venovanom zamestnanosti, sociálenej kohézii a rastu zhodli na nevyhnutnosti posilnenia možností rekvalifikácií a skvalitnenia procesu získavania kvalifikácie. Akútne treba riešiť aj situáciu marginalizovaných skupín, kde sa chudoba stáva dedičnou. Ak by sa investovalo do systému inkluzívnosti a pozitívnej diskriminácie, tento by mohol byť po 10 rokoch ziskový.

Vláda aktuálne pripravuje nový zákonník práce, pričom po predstavení prvého návrhu očakáva spätnú väzbu zo strany zainteresovaných strán.

Európska komisia sa snaží členské štáty podporiť usmerneniami z tzv. balíčka zamestnanosti (Employment package 2012), zameraný na podporu tvorby pracovných miest cez rôzne nástroje (znižovanie ceny práce pri zachovaní dôstojných a udržateľných miezd, podpora biznis start-upov a podobne) a cez podporu sektorov, ktoré majú najvyšší potenciál tvorby pracovných miest do budúcnosti (zelená ekonomika, zdravotná starostlivosť, informačné a komunikačné technológie).

Dostupnosť požadovaných kompetencií by mala riešiť aktívna politika trhu práce a celoživotné vzdelávanie za využitie e-learningu a digitálneho obsahu. Nepomáha ak v krajine pripadá na jedného zamestnanca úradov práce 500 nezamestnaných, vylučuje to možnosť aktívneho vyhľadávania práce pre jednotlivcov. Firmy sú nútené zamestnávať ľudí na základe potenciálu a sami si ich vyškoliť. Dôraz by mal sa mal klásť namiesto ochrany pracovníka na ochranu práce a pomôcť ľudom získavať potrebné zručnosti a flexibilitu.

Štát sa nemal báť a nemal by sa uzatvárať pred ekonomickou migráciou ani v čase krízy, pretožetá môže byť pre ekonomiku kreatívnym impulzom. Pomôcť tiež može nerušená intrakorporátna mobilita.

Ako kľúčové vidia diskutujúci prepojenie univerzít s podnikateľskou sférou, ktoré by pomohlo zacieliť výučbu pre potreby pracovného trhu. Niektoré úspešné projekty už dnes na Slovensku bežia.

Pohľady diskutujúcich k téme panelu Zamestnanosť, rast a sociálna kohézia si môžete pozrieť v našom videu: 


Konferenciu Európa 2020 zorganizovala Americká obchodná komora (AmCham) na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Podujatie podporil zlatý sponzor IBM, strieborní sponzori Cisco, Telefónica a PwC a bronzoví sponzori Bekaert, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava a Slovenské eletrárne.