Online hazardné hry rozdeľujú europoslancov

Uplynulý týždeň (11.2.) schválil Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa správu dánskej poslankyne Christel Schaldemose (PES). Dokument zameraný na integritu online hazardných hier bol schválený pomerom hlasov 32 "za" a 10 "proti". Textu dominujú témy ako podvody, pranie špinavých peňazí, závislosť a veková hranica pre hazardné hry. Správa z vlastnej iniciatívy má charakter odporúčania.

Subsidiarita verzus pravidlá vnútorného trhu

Zatiaľ čo správa zdôrazňuje právo členských krajín regulovať priemyselné odvetvia na národnej úrovni, ako to vyplýva z princípu subsidiarity, súčasne vyzýva Komisiu na jasnejšie vymedzenie kompetencií členských krajín. Autorka správy tiež vyzvala Radu, aby hľadala „potenciálne politické riešenie“ problémov, ktorými sú závislosť na hazardných hrách (gambling) a stávkovaní. Členovia parlamentného výboru sa zhodli, že nemal by to byť Európsky súdny dvor, kto definuje, čo všetko je súčasťou trhu s hazardnými hrami o čo už nie je.

Ochrana zákazníkov, odhaľovanie podvodov

Poslanci EP podporili myšlienku stanovenia vekovej hranice pre zapájanie sa do online hazardných hier a návrh na zakázanie prístupu ku kreditovým a bonusovým schémam s cieľom ochrániť zraniteľných hráčov. V súčanosti sa diskutuje aj o možnosti zavedenia maximálnej sumy, ktorú bude môcť osoba utratiť za hazardné hry počas jedného kalendárneho mesiaca. Ďalšou možnosťou je aj zaviazanie prevádzkovateľov online hazardných hier, aby používali systém predplatených kariet. Súčasne by mohli mať povinnosť viac informovať o riziku závislosti na istých druhoch hier, ako aj o prístupe k odbornej pomoci v takomto prípade.

Vzhľadom na riziko kriminálnych aktivít, správa vyzýva na intenzívnejšiu národnú spoluprácu v oblasti predchádzania zneužitiu informácií a platobných kariet. Klienti online hazardných služieb môžu byť okradnutí v prípade, ak tretia osoba nabúraním sa do IT systému ukradne prístupové údaje k virtuálnej identite zákazníka, resp. v takomto prípade použije jeho kredit vo svoj prospech.

Financovanie športu

Európski poslanci vyslovili obavy z deregulácie trhu s hazardnými hrami, ktoré sú najvýznamnejším zdrojom príjmov pre mnohé športové organizácie vo viacerých členských krajinách. Prijaté stávky sú podľa nich „formou komerčného zužitkovania športových udalostí“. Preto vyzvali vlády členských krajín, aby zabezpečili ochranu športových udalostí a športové súťaženie od nedovoleného komerčného využívania a prijali také kroky, ktoré zabezpečia spravodlivú návratnosť financií a zdieľanie benefitov na všetkých úrovniach profesionálneho a amatérskeho športu.

Alternatívna správa

Viacero poslancov EP podporuje odlišný názor, ktorý bude pripojený k návrhu vyššie spomenutej správy ako názor menšiny. Predpokladá sa však, že tento názor by sa mohol onedlho rozšíriť na ďalšiu samostatnú správu, ktorá by mohla byť rovnako predložená plénu. Poslanci podporujúci alternatívny prístup sa totiž „obávajú, že obsah správy ide ďalej, než je právomoc iniciatívy, ktorej zámerom je zamerať sa na transparentnosť trhu s online hazardnými hrami, integritu online hazardných operátorov a možnú škodu spotrebiteľa, spôsobenú online  priemyselnými hazardnými hrami“.

Menšinový názor inicioval britský konzervatívec Malcolm Harbour (EPP-ED). Tvrdí, že správa schválená parlamentným výborom kladie prílišný dôraz na jednotný trh a neberie dostatočne do úvahy rozdielnu situáciu naprieč 27 členskými krajinami. Ako príklad uvádza, že vo viacerých štátoch EÚ už existuje „dobre fungujúci a dobre regulovaný trh [..] ktorý umožňuje spotrebiteľom hrať bez rizika a v bezpečnom online prostredí“.