OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

Logo OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013

Vyhlasovateľ: MH SR /  SARIO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (Agentúra SARIO) vyhlásilo 12. marca 2008  výzvu na projekty zamerané na podporu medzinárodnej spoluprácej Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pre ktorú vyčlenili 250 mil. korún.

Týka sa výrobných podnikateľských subjektov, ale aj spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami. Podporovaným podopatrením je “Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách” .

Cieľom grantu (schéma de minimis) je zvýšiť zapojenie slovenských podnikov do medzinárodných štruktúr, stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii.

Podporované budú dve aktivity:

 • prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí
 • prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí.

Výška podpory je od 20 000 do 200 000 eur a projekty sa musia skončiť do dvoch rokov. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2008 do agentúry SARIO v Bratislava.


Analýza výzvy:

Program: OP Konkurencieschopnsoť a hospodársky rast

 • Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
  • Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery 
   • Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
 • Kód výzvy: KaHR – 113DM – 0801 

Travnie výzvy: 12. marec – 13. jún 2008
 
Cieľ:

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce, stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb, zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii.

Oprávnené aktivity:

 • Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí
 • Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Oprávnené regióny:

 • regióny Cieľa Konvergencia:
  •  Západné Slovensko
  • Stredné Slovensko
  • Východné Slovensko

Rozpočet výzvy: 250 000 000 Sk.

Forma a výška pomoci:

 • Minimálna výška pomoci pre projekty je 20 000 eur
 • maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Dĺžka trvania projektu: nesmie presiahnuť 24 mesiacov

Intenzita pomoci

 • Stredné a Východné Slovensko do 50% celkových oprávnených výdavkov na projekt
 •  Západné Slovensko do 40% celkových oprávnených výdavkov na projekt

Príjemcovia pomoci:

 • Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
 • Veľkí podnikatelia
 • spôsobilé podnikateľské subjekty: výrobné podnikateľské subjekty
  obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť, spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami.

Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy a ďalšie dokumenty:

Prílohy výzvy 1.1.3:

Ďalšie informácie:

Agentúra SARIO, Martinčekova ul., Bratislava

e-mail: fondy@sario.sk 
Tel.: 02/58 260 420