OP KaHR: Eurofondy súkromníkom na projekty cestovného ruchu (KaHR – 31SP – 0801)

Logo OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávateľ výzvy (implementačná agentúra: SACR

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vyhlásilo 14. apríla 2008 výzvu na projekty súkromného sektora pre prioritnú os “cestovný ruch” z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).  

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu sa bude uskutočňovať prostredníctvom schemy štátnej pomoci a úspešní žiadatelia z radov mikro, malých a stredných podnikateľov môžu získať na projekt až 6 mil. eur, pričom ich vlastné spolufinancovanie varíruje podľa regiónov minimálne medzi 50 – 60 % celkových oprávnených nákladov na projekt. Projekty sa musia realizovať len v mimobratislavských regiónoch.

Výzva je otvorená 3 mesiace do 18. júla 2008 a disponibilné zdroje predstavujú 2,5 mld. korún. Pri zohľadnení aktuálneho kurzu koruny k euru (32,388 Sk za 1 eur) a maximálnom dofinancovaní projektov (6 mil. eur) môžme predpokladať podporu asi 13 projektom, pri strednej veľkosti dofinancovania sú k dispozícii zdroje pre asi 25 projektov.

Projektové žiadosti sa predkladajú na ministerskú agentúru SACR. 


Analýza výzvy

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR – 31SP – 0801

Prioritná os: 3. Cestovný ruch

 •  Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
  • Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Trvanie výzvy: 14. apríl 2008 –  18. júl 2008                                        

Cieľ:

Cieľom pomoci je vytváranie podmienok na rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a ich celoročným využitím a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu, ako aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na výstavbu nových, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu za účelom poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou, vrátane rekonštrukcie a modernizácie kultúrno-historických a prírodných objektov na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky.

1. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky;

 • ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried, v znení neskorších predpisov – hotel, garnihotel, motel, botel, penzión, camping, horský hotel;
 • stravovacie zariadenia, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné zariadenia, ktoré sa nachádzajú v miestach sústredeného pohybu turistov,
 • objekty kultúrneho a historického dedičstva a prírodného potenciálu (galérie, múzeá, múzeá v prírode, skanzeny, kultúrne a historické pamiatky v strediskách cestovného ruchu ako sú hrady, zámky, kaštiele, prírodné zvláštnosti a atrakcie) využívané na účely cestovného ruchu
 • zariadenia a polyfunkčné objekty kúpeľníctva;
 • zariadenia na prezentáciu kultúrnych aktivít (kultúrne podujatia, festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy, sympóziá a pod.);

2. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby.  Ide najmä o výstavbu alebo modernizáciu:

 • kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, wellness v zariadeniach cestovného ruchu a ich vybavenia;
 • športovo-rekreačných zariadení a detských areálov a ich vybavenia (sáun, posilňovní a pod.) v zariadeniach a strediskách cestovného ruchu;
 • požičovní športových potrieb v strediskách cestovného ruchu;
 • lyžiarskych vlekov, lanoviek, dopravných zariadení, bobových dráh, zasnežovacích zariadení a ďalších zariadení v strediskách cestovného ruchu a ich vybavenia;
 • mikroinfraštruktúry ku komplexným strediskám CR, ako sú parkoviská v strediskách cestovného ruchu, v blízkosti kultúrnych, technických a historických objektov a prírodných zvláštností, základné inžinierske siete, rozvody termálnej vody, oplotenie objektov a pod., ak je to nevyhnutnou súčasťou investičného projektu.

3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä:

 • nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, pltí;
 • nákup strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich na mechanické zasnežovanie a úpravu lyžiarskych tratí (ratraky, zariadenia na zasnežovanie a ich príslušenstvo);
 • výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.

Jedným z hlavných kritérií na podporu vyššie uvedených projektov je zabezpečenie komplexnosti, resp. doplnenie komplexnosti turistických programov s aktivitami počas celého roka (leto/zima) tak, aby sa minimalizoval vplyv sezónnosti.  

Oprávnení prijímatelia:

Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2007, ktoré predložia projekt na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu komplexných centier cestovného ruchu s ich celoročným využitím a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa podľa odporúčaní Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC (príloha Nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004  z 25.februára 2004).

Neoprávnení príjimatelia:

Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach . Prijímateľom nemôže byť ani podnik, voči ktorému sa vykonáva inkasný príkaz vydaný na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc vyhlásená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Oprávnené regióny

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na  rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia, To zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo žiadateľa.

Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vyplývajú zo Schémy štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím a ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) tak, ako boli schválené Výberovou komisiou.

Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom Európskych spoločenstiev. Konečná výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“) sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška NFP uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup strojov, prístrojov a zariadení určených pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu. Oprávnenými výdavkami na účely obstarania uvedeného dlhodobého hmotného majetku je obstarávacia cena strojov, prístrojov a zariadení definovaná podľa § 25 ods. (5) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie a modernizácie objektov a zariadení cestovného ruchu;
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku predstavujú výdavky na obstaranie programového vybavenia počítačov (software pre elektronické rezervačné systémy), aktíva získané transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov a ďalšie. Oprávnenými výdavkami na účely obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena definovaná podľa § 25 ods. (5) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:

 • musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje;
 • musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po ukončení realizácie projektu  pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (odpisovanie majetku);
 • musí byť zakúpený od tretích strán na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka;

Objekty, kde sa projekt realizuje musia byť vo vlastníctve žiadateľa s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa. Pod prenájmom sa rozumie zmluvne dohodnutý prenájom medzi vlastníkom nehnuteľnosti a žiadateľom na minimálne 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu. V zmluve o prenájme musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa. V prípade prenájmu je žiadateľ povinný predložiť aj list vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy.  V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nesmie byť staršia ako tri mesiace.

Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:

 • len výdavky vynaložené počas realizácie projektu po podpise zmluvy o NFP tak, ako boli schválené Výberovou komisiou;
 • výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov u prijímateľa (účtovné doklady, výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (cenové ponuky a pod.);

Neoprávnené výdavky

 • úroky z úverov a pôžičiek,
 • leasing,
 • poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
 • poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
 • výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností,
 • výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou zariadení  priamo súvisiacich s realizáciou oprávnených projektov,
 • výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
 • výdavky na jednoduché nahradenie zastaralých strojov/prístrojov/zariadení novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou výkonnosťou,
 • všetky osobné výdavky;
 • prevádzkové výdavky,
 • výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu,
 • zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES č. 1685/2000,
 • výdavky na marketing,
 • výdavky na obstaranie a prevádzku hracích automatov,
 • výdavky na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska charakteru rýchleho občerstvenia alebo odbytového strediska zameraného na zábavnú činnosť (napr. varieté, nočný bar, kasíno, herňa a pod.),
 • výdavky na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie erotických služieb.

Forma, výška a intenzita pomoci:

 • Indikatívna výška prostriedkov na výzvu: 2 500 000 000 Sk
 • Forma: NFP, poskytovaný formou refundácie počastiach, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Prostriedky sa uvoľňujú postupným preplácaním preukázaných oprávnených výdavkov.
 • Minimálna výška pomoci pre projekt: 60 000 eur.
 • Maximálna výška pomoci na projekt 6 mil. eur
 • Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. eur.
 • Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené
 • Intenzita pomoci – Stredné Slovensko a Východné Slovensko: nesmie presiahnuť 50% celkových oprávnených výdavkov na projekt
 • Intenzita pomoci – Západné Slovensko: nesmie presiahnuť 40% celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Trvanie pomoci a projektov:

Pomoc je poskytovaná na obdobie 36 mesiacov a aj doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov (od začatia prác na projekte až po zrealizovanie a úhradu všetkých (oprávnených i neoprávnených) výdavkov dodávateľovi a ich premietnutie do účtovníctva prijímateľa v zmysle podmienok stanovených v schéme a v Zmluve o poskytnutí NFP.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP:

 • Žiadosti o NFP je možné predložiť najneskôr do 18. júla 2008 do 16:00 hod. na nižšie uvedenú adresu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
 • V prípade zasielania poštou alebo kuriérom je rozhodujúci termín odoslania ŽoNFP na takúto prepravu.
 • Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla agentúry SACR ako doporučená zásielka (potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom.
 • Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Adresa:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Tel.: 02 / 50 700 803, 831
Fax: 02 / 55 571 654
E-mail: info@sacr.sk
webová stránka: www.sacr.sk

Doplňujúce informácie:

 • Opračný program KaHR
 • Programový manuál OP KaHR
 • Príručke pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 31SP – 0801 
 • Schéma štátnej pomoci
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • SACR (telefonicky, elektronickou poštou alebo faxom. Otázku je potrebné zreteľne označiť odkazom na výzvu (kódom výzvy). Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.)
 •  „Často kladené otázky – FAQ (frequently asked questions)“ na stránkach MH SR a SACR.

Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

 • Schéma štátnej pomoci na podporu  podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
 • Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy štátnej pomoci)
 • Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy štátnej pomoci)
 • Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy štátnej pomoci)
 • Formulár žiadosti o NFP
   Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu
   Príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
   Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza
   Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy
   Príloha č. 20 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
 • Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
 • Príručka pre žiadateľa
 • Príloha I. Zmluvy o založení ES
 • Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
 • Štatút výberovej komisie
 • Rokovací poriadok výberovej komisie
 • Hodnotiace kritériá

Výzvu a relevantné dokumenty nájdete tu