Parlament podporil prísnejšie kapitálové požiadavky pre banky

Poslanci o upravených pravidlách, ktoré budú banky musieť implementovať do roku 2010, hlasovali v pomere – 454 : 106 : 25. „Toto je iba prvý krok, odpoveď na finančnú krízu, no nebude to stačiť,“ povedal rakúsky poslanec  Othmar Karas (EPP-ED), ktorý bol iniciátorom prijatého opatrenia. Súhlas poslancov potvrdil kladnú odpoveď predstaviteľov členských štátov, konečné schválenie Radou sa už berie ako formalita.

Na to, aby boli trhy pre investorov bezpečnejšie, poslanci sa stotožnili s návrhom Komisie preniesť časť rizika na navrhovateľa investície tak, aby získal „hmotný záujem" na jej výsledku. Smernica ustanovuje podiel navrhovateľa na riziku danej investície na úrovni 5 % z jej celkovej hodnoty.

Medzibankové obchodovanie tiež zvyšuje prepojenosť celého systému a aj jeho zraniteľnosť. Nová legislatíva preto posilňuje pravidlá dohľadu nad bankovým sektorom. „Podľa schválenej smernice bude maximálna angažovanosť bánk predstavovať 25 % jej vlastných zdrojov na jedného klienta, či skupinu klientov. Prekročenie tohto limitu bude možné iba v prípade angažovanosti medzi úverovými inštitúciami, nesmie však prekročiť hranicu 150 miliónov eur,“ píše sa v správe EP.

Okrem toho vzniknú kolégiá orgánov dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami. Vylúčili však zriadenie oveľa koordinovanejšieho európskeho dozorného systému a preto efektivita kolégií v konečnom dôsledku ostáva otázna.

(EurActiv / Reuters)