Podnikatelia chcú dohodu o vízach pre kvalifikovaných migrantov

Európske firmy, podnikatelia a obchodníci sa zišli deň pred summitom EÚ, aby spoločne diskutovali o azylovej a imigračnej politike. Na summite Rady, ktorý sa koná v Bruseli 15.-16. októbra, by mali lídri schváliť Európsky pakt o imigrácii a azyle. Podnikatelia sa pri tejto príležitosti zhodli, že príchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily a jej príspevok je „kritický faktor“ konkurencieschopnosti Európy.

Jednou z hlavných myšlienok návrhu Európskeho paktu o imigrácii a azyle je zvyšovanie atraktivity Európy pre ľudí s vysokou kvalifikáciou, študentov a vedcov. Nástrojom sa má neskôr stať tzv. „modrá karta,“ ktorá by garantovala právo na pobyt a prácu vybraným obyvateľom z nečlenských krajín EÚ, ktorí majú potenciál vytvárať  vyššiu pridanú hodnotu. Popri iniciatíve za modrú kartu, Európska komisia predložila európskych inštitúciám na diskusiu návrh Politického plánu pre legálnu migráciu, ktorého cieľom je nahradiť doterajších 27 národných systémov pre udeľovanie víz jednotným európskym vízovým režimom.

Modrá karta zatiaľ nie je záväzným konceptom, nakoľko členské krajiny nedokázali nájsť kompromis v konkrétnych oblastiach:

  • neexistencia jednoznačnej definície, koho možno považovať za „vysoko kvalifikovaného pracovníka,“
  • nezhoda v návrhu časového horizontu, v ktorom sa od podania prihlášky musí vydať modrá karta; pod pojmom „čo najskôr“ si niektorí predstavujú obdobie 30, iní 60 a ostatní dokonca 90 dní; firmy však povedali, že sú ochotné na pracovníka z tretej krajiny čakať maximálne dva týždne,
  • rozdelenie krajín na tie, ktoré si želajú podporu firiem formou ľahšieho zamestnávania odborníkov zo zahraničia, a tie, ktoré sa snažia ochraňovať svoj trh práce s cieľom nezvyšovať nezamestnanosť domáceho obyvateľstva.

Európske súkromné firmy bijú na poplach a upozorňujú, že čoskoro budú čeliť nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čo môže ohroziť ich ďalšie pôsobenie a zotrvávanie v Európe. Situácia sa stáva čoraz akútnejšou najmä v odvetviach:

  • informačné a komunikačné technológie (IKT),
  • zdravotná starostlivosť,
  • biotechnológie.

Akokoľvek, pre odborníkov vo svete sú najatraktívnejšou destináciou USA a Kanada. Za prácou tam odchádza viac ako 55%, pričom len 5% z nich si za miesto svojho profesného pôsobenia vyberie niektorú z členských krajín EÚ. Aby Európa hospodársky rástala a mladí talentovaní ľudia neodchádzali do zahraničia, potrebuje „ambiciózny a ucelený Pakt o legálnej imigrácii,“ uzatvárajú európski podnikatelia.

O iniciatíve za modrú kartu bude Výbor EP pre občianske slobody diskutovať na začiatku novembra. Neskôr bude vo veci hlasovať plénum všetkých poslancov. Rola EP je v tomto prípade len konzultačná, čo znamená, že Komisia a Rada môžu, ale aj nemusia zohľadniť názory poslancov.