Podniky načrtli cestu k udržateľnému spôsobu života

Zdroj: Flickr

Trvalo udržateľný spôsob života okolo roku 2050 si bude vyžadovať „fundamentálne zmeny v vládnych štruktúrach, hospodárskych rámcoch, správaní ľudí aj podnikov,“ vyplýva z správy Vision 2050 – The new agenda for business (Vízia 2050 – nová agenda pre biznis), ktorý zverejnila organizácia World Business Council for Sustainanble Development (WBCSD, Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj).

Zdôrazňuje, že súčasné globálne výzvy „ponúkajú obrovské možnosti pre podniky na to, aby premenili udržateľnosť na stratégiu. Sú presvedčení, že okolo roku 2050 by planétu mohlo obývať deväť miliárd ľudí s dobrými životnými podmienkami v medziach limitovaných zdrojov.

Rast, urbanizácia a environmentálne zmeny budú stimulovať výstavbu novej infraštruktúry pre dopravu, energetiku, vodu a odpad, ako aj pomáhať obnovovať prírodu a vyvíjať inteligentnú mobilitu a eko-bývanie.

Víziu vytvorilo 29 globálnych spoločností reprezentujúcich 14 priemyselných odvetví (napríklad E.ON, Sony či Volkswagen a Procter & Gamble).

Ciele, ktoré podľa korporácií musíme splniť, ak chceme do roku 20250 naplniť udržateľnú víziu zhŕňajú:

  • Zamerať sa na potreby miliárd ľudí, podporiť vzdelávanie a hospodárske postavenie najmä žien, a vyvinúť ekologicky efektívne riešenia, životný štýl a správanie.
  • Včleniť náklady na vedľajšie ekonomické účinky do štruktúry trhu – počnúc uhlíkom, vodou a službami ekosystémov.
  • Zdvojnásobiť poľnohospodársku produkciu bez zvyšovania objemu využitých zdrojov a pôdy.
  • Zabrániť vyrubovaniu lesov a zintenzívniť sadenie nových.
  • Dosiahnuť štvor- až desaťnásobné zlepšenie vo využívaní zdrojov a materiálov.
  • Obmedziť emisie skleníkových plynov a prechodom na nízkouhlíkové energetické systémy a zlepšiť energetickú efektívnosť na strane dopytu.
  • Poskytnúť univerzálny prístup k nízkouhlíkovej mobilite.

Financovanie

Podľa autorov tradičné modely financovania nestačia a aj tie treba inovovať a vytvoriť primerané nástroje a aj nové formy zdieľania rizika. Podľa dokumentu by tu mohli nájsť uplatnenie penzie a životné poistky. Správcovské spoločnosti by podľa nich mohli 2 až 5 % spravovaných aktív alokovať na projekty na rozvoj infraštruktúry.