Podniky pri vstupe na cudzí trh potrebujú partnerov

Zdroj:Flickr

Na posilnenie takejto cezhraničnej spolupráce maďarských a slovenských najmä malých firiem je zameraný projekt – Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov. Podieľajú sa na ňom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Nadácia Teodora Puškáša a Maďarská agentúra pre rozvoj investícií.

Drobné firmy sa väčšinou koncentrujú na domáci trh a nevstupujú do cezhraničných vzťahov. Ak sa už rozhodnú o prienik do zahraničia, orientujú sa najmä na okolité štáty. Ako vyplýva z makroekonomickej analýzy „SWOT“ (silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby) slovensko-maďarského prihraničného regiónu jeho silnou stránkou je najmä blízkosť, relatívne vzdelaná pracovná sila, historický kontext medzinárodnej spolupráce, budované verejno-súkromné partnerstvá  a priame zahraničné investície.

Na druhej strane slabosťami sú nedostatok skúsených výrobných pracovníkov, migrácia, únik mozgov, slabé prepojenie výskumu a vývoja s priemyslom, podkapitalizácia firiem, veľmi nízke zapojenie lokálnych autorít do podpory inovatívnych malých a stredných podnikov, monolitické zameranie priemyslu a nezamestnanosť.

Príležitosťou pre malé a stredné podniky v regióne je makroekonomické prostredie, ktoré umožňuje rozvoj, globalizácia ekonomiky, finančné nástroje EÚ určené pre drobné firmy, vnútorný trh Únie, európska legislatíva, najmä zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Iniciatívy, ktoré sú súčasťou SBA, sú zamerané na to, aby malé a stredné podniky dokázali naplno využívať výhody  vnútorného trhu.

Ivan Filus z Podnikateľského a inovačného centra koordinujúceho EEN (Enterprise Europe Network – Európska sieť podnikov) sieť na Slovensku,  na včerajšej konferencii, ktorá je súčasťou spomínaného projektu, upozornil aj na potenciálne hrozby v regióne – krízu, globalizáciu, vysoké štátne dlhy, jednostranné zameranie priemyslu, prítomnosť šedej ekonomiky, pomalú implementácia európskej legislatívy, nízke investície do výskumu a vývoja či nízku transparentnosť pri prerozdeľovaní štrukturálnych zdrojov.

Väčšiu liberalizáciu cezhraničného výkonu služieb prinesie zákon o službách na vnútornom trhu, ktorý na Slovensku vstúpi do platnosti od 1. júna 2010. Vychádza z európskej smernice o službách na vnútornom trhu a zjednodušuje pôsobenie zahraničných firiem na Slovensku. Tie sa od začiatku júna budú môcť v prípade záujmu o vstup na slovenský trh obrátiť na jednotné kontaktné miesta (obvodný úrad v sídle kraja), kde preložia licenciu. Kontaktné miesto zosumarizuje údaje (samo si vyžiada výpis z registra trestov od maďarských úradov) a v lehote troch pracovných dní zašle žiadosť o vydanie oprávnenia príslušnému orgánu.

Podľa expertov, ktorí vystúpili na konferencii, je budovanie partnerstva pri vstupe na menej známy trhy zásadným východiskom. Ján Madáč z OZ Kopernikus počas svojho vystúpenia za hlavnú prekážku pre slovenských či maďarských podnikateľov pri komunikovaní s cieľovým zákazníkom z kultúrneho pohľadu označil jazyk. „Ak chceme dosiahnuť úspech na novom trhu, je nutné, aby sme tento trh spoznali. Pri vstupe firmy do zahraničia alebo do nového regiónu – slovenskej firmy do Maďarska a naopak – je najlepšie, keď má podnik v cudzej krajine zo začiatku partnera,“ vysvetlil.

Dvanásťmesačný projekt chce prispieť k zníženiu cezhraničných ekonomických a sociálnych nerovností a vytvoriť nové možnosti ekonomického rozvoja.  Slovenskí či maďarskí podnikatelia môžu  svojich partnerov nájsť prostredníctvom databázy dostupnej na internete, kde sú dostupné aj príručky o podnikaní na Slovensku a v Maďarsku. V rámci projektu prebiehajú aj informačné semináre, konferencie a kooperačné stretnutia slovenských a maďarských podnikateľov.

„Organizujeme aj obchodné misie. Slovenským podnikateľom z určitého sektora sprostredkujeme návštevu konkrétnych podnikov na maďarskej strane, v ktorých sa môže rozvíjať potenciálna spolupráca. Slovenský podnikateľ v Maďarsku a naopak maďarský na Slovensku môže v prevádzke svojho potenciálneho partnera vidieť jeho prácu,“ vysvetlil vedúci projektu Jakub Varga, manažér medzinárodných aktivít NARMSP.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.