Podniky sa musia pripraviť na pandémiu

Pandémia chrípky sa objavuje v priemere každých 11-40 rokov. Od tej poslednej, tzv. hongkongskej chrípky, ktorá sužovala svet v roku 1968, podľahlo jej podľa odhadov od jedného do štyroch miliónov ľudí. Predtým to boli Ázijská chrípka a obávaná španielska chrípka. Pandémia spravidla vzniká po objavení sa nového typu vírusu. Je možné, že týmto vírusom bude zmutovaný vírus H5N1 (známy ako vtáčia chrípka).

Na pandemické scénáre sa pripravuje väčšina krajín. Aj Slovensko v roku 2006 prijalo pandemický plán, podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Niektoré štáty sa dokonca zásobujú tzv. pre-pandemickými vakcínami (EurActiv, 20.5. 2008).

Ekonomické dopady pandémie by boli obrovské. Odhady Svetovej banky hovoria, že celosvetovo by HDP kleslo o 3,1 %, v EÚ dokonca o 5 %. Globálne ekonomické straty sa odhadujú na 1,25 až 2 trilióny amerických dolárov. Samotné Slovensko by to stálo 91 miliárd korún.

Prípravu na pandémiu by nemali zanedbať ani firmy. Včasnou prípravou krízového plánu môžu zmierniť ekonomické aj medicínskej dopady pandémie. V takomto pláne by mali byť predovšetkým definovaní kľúčoví zamestnanci a kľúčové aktivity firmy, ktoré musia byť ochránené. Pripravené by mali byť postupy, ktoré sa budú uplatňovať v prípade chrípkovej pandémie alebo obdobnej hrozby.

Podniky si napríklad potrebujú overiť, ako sa v prípade pandémie zachovajú ich kľúčoví dodávatelia. Manažment tiež musí zvážiť, s akými výpadkami pracovnej sily može vo vrcholiacej pandémii počítať. Odhady hovoria, že treba rátať s tým, že na pracovisku nebude až 50 % pracovnej sily. Treba tiež zvážiť dopad na trh a na preferencie a potreby zákazníkov. Niektoré tovary a služby budú vyhľadávanejšie (napríkald dezinfekčné prostriedky a telekomunikačné služby), iné najmä tie, pri ktorých sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – cestovný ruch, kultúrne podujatia, atď – utrpia.

Zmeniť sa bude musieť organizácia práce. Náhradou za osobný kontakt v práci, ktorý bude musieť byť podstatne limitovaný, je práca z domu nadiaľku (telework). Tradičné “face-to face” porady budú musieť byť nahradené telekonferenciami, služobné cesty obmedzené.

Starostlivosť o zamestnacov by mala okrem zmeny politiky PN-iek a dovoleniek z osobných dôvodov mať podobu zabezpečenia hygienických potrieb, mimoriadnej hygieny a čistoty na pracovisku, rúšok zabraňujúcich šíreniu choroby až po zabezpečenie antivirotík.

Hoci je ďalšia pandémia pravdepodobne nevyhnutná, svet na ňu je oveľa lepšie pripravený, ako bol v minulosti. To však len za predpokladu, že existujúce možnosti budú aj využité. Zhodli sa na tom speakri obchodného seminára organizovaného Americkou obchodnou komorou na Slovensku a farmaceutickou spoločnosťou GlaxoSmithKline.