Podpora pre malé a stredné podniky


Malé a stredné podniky (MSP) sú považované za chrbticu európskej ekonomiky. Tvoria 99% všetkých firiem v EÚ, vytvárajú väčšinu nových pracovných miest a výrazne prispievajú k napĺňaniu stratégie pre rast a pracovné miesta. Ich potenciál sa však môže naplniť len pri vyššej internacionalizácii a intenzívnejšom zapojení do inovácií a výskumu.

Európska únia podporovala MSP doteraz viacerými sieťami – Euro info centrá (EIC), Centrá pre prenos inovácií (IRC), či služby podpory účasti MSP v rámcovom výskumnom programe. Od februára 2008 ich zjednocuje sieť Enterprise Europe Network, Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) 2008-2013.

Združuje vyše 500 organizácií v 35 krajinách (okrem EÚ27 aj Arménsko, Chile, Island, Izrael, Macedónsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Na Slovensku bude oficiálne predstavená 14. marca 2008, na konferencii v hoteli Tatra, v Bratislave.

Enterprise Europe Network sa zameriava na tri oblasti:

  • poskytovanie informácií a spätnej väzby, služby na podporu internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce
  • podpora inovácií a služby transferu technológií a know-how
  • služby na podporu účasti MSP v Siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity (7RP)

Podľa podpredsedu Komisie zodpovedného za oblasť podnikania a priemyslu Güntera Verheugena: „Nová sieť je míľnikom v integrovanej politike EK na podporu podnikania a rastu podnikov v Európe.“

Malé a stredné podniky sú podľa európskej definície firmy zamestnávajúce menej ako 250 zamestnancov, ktoré naviac spadajú pod určité kritériá z hľadiska obratu a zisku. Musia byť tiež nezávislé – teda nie pobočky veľkej firmy a pod. Potýkajú sa so špecifickými problémami, ako je nedostatok zdrojov, slabé know-how v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít, či inovácií a výskumu.

Ich pomerne slabú internacionalizáciu ukazujú aj prieskumy. Podľa Komisie len 8% z nich vyvážalo do zahraničia, 12% privážalo zo zahraničia časť svojich priamych vstupov, a len 5% spoločností získavalo príjmy z partnerstva so zahraničnou firmou.

Na druhej strane, malé firmy produkujú v Európe väčšinu inovácií, ktoré vedú k výrobe tovarov a služieb s vyššou pridanou hodnotou (hoci masovú produkciu a zavádzanie na trh od nich môžu preberať veľké firmy). Komisia chce túto ich úlohu posilniť, a preto sa zameriava na dve oblasti: zvyšovanie informovanosti o užitočnosti inovačných aktivít a ich možnostiach (vrátane možnosti zapájať sa do programov, ako FP7CIP), a podpora vládam, ktoré majú vytvárať MSP lepšie rámcové možnosti pre výskum, inovácie.