Poľnohospodári by mali tvoriť viac verejných statkov

Európski ministri zodpovední za oblasť poľnohospodárstva prvýkrát o koncepte tvorby „verejného statku“ ako hlavného cieľa poľnohospodárskych platieb po roku 2013 diskutovali minulý rok, no zdôraznili vtedy, že koncept treba dôkladne definovať skôr ako sa o ňom začne ďalej rokovať. Európska komisia tým poverila Inštitút pre európsku environmentálnu politiku.

Výsledkom je štyristostranová štúdia, no Komisia upozorňuje, že závery nemusia byť odrazom jej vlastných názorov. Dokument sa zameriava na desať environmentálnych a sociálnych verejných statkov, ktoré poskytujú európski poľnohospodári:

  • poľnohospodárska krajina s kultúrnou hodnotou,
  • biodiverzita farmárskej pôdy,
  • kvalita vody,
  • dostupnosť vody,
  • funkčnosť pôdy,
  • zachytávanie uhlíka a klimatická stabilita,
  • obmedzovanie emisií skleníkových plynov,
  • kvalita ovzdušia a odolnosť voči záplavám a ohňu.

Autori však zdôrazňujú, že schopnosť produkovať tieto statky je v rôznych regiónoch v závislosti od klimatických zón odlišná. Okrem toho, kým jedny statky majú cezhraničný charakter, iné len lokálny a regionálny.

Súčasná Spoločná poľnohospodárska politika to nezvláda

Podľa štúdie nástroje súčasnej poľnohospodárskej politiky dosiahli zlepšenie v kvalite ovzdušia a v niektorýh regiónoch aj kvality pôdy a obmedzenie emisií skleníkových plynov. Avšak zabezpečovanie „zelených verejných statkov“ je aj naďalej nedostatočné, čo je dôsledkom neefektívneho financovania opatrení zameranými na rozvoj vidieka.

Ako sa uvádza v správe, priame platby v súčasnosti prispievajú k „podpore hospodárskej životaschopnosti farmárov a slúžia ako základ pre cielenejšie opatrenia“ zamerané na tvorbu verejných statkov. Autori vyzývajú, aby sa platby prepojili so širším regulačným rámcom, ktorý by viedol k záväznému napĺňaniu enviromentálnych cieľov na vidieku.

Súčasná SPP už farmárov zaväzuje k spĺňaniu určitých štandárd, týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti potravín či zdravia zvierat, pokiaľ si chcú nárokovať na priame platby. „Regulačné požiadavky sa časom budú sprísňovať,“ uvádza správa, pričom ako príklad uvádza implementáciu Rámcovej smernice o vode do budúcej SPP.

Ďalšie kroky:

  • Druhá polovica roku 2010: Komisia by mala zverejniť nový koncept reformy poľnohospodárskej politiky.
  • Polovica 2011 – Komisia by mala ministrom na prerokovanie predložiť formálne legislatívne návrhy reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky.