Strata biodiverzity znamená miliardové škody

Európsky parlament počas minulotýždňového plenárneho zasadnutia poukázal na viaceré nedostatky prístupu EÚ k ochrane životného prostredia.

Okrem výzvy na bezodkladnú prípravu ambiciózneho siedmeho environmentálneho akčného plánu, poslanci v piatok v ďalšom uznesení zdôraznili, že Únia musí podstatne zlepšiť ochranu a obnovu poškodených ekosystémov. V reakcii na stratégiu, ktorú EK predstavila v máji 2011, požadujú v rámci spoločnej agropolitiky vyššiu prioritu pre biodiverzitu než doteraz.

Parlament vyjadril poľutovanie na tým, že dosiaľ nebolo možné zastaviť celkový pokles biodiverzity v EÚ. Vyzval preto k začleneniu ochrany biodiverzity do všetkých kľúčových politík EÚ.

Existujúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu, by mali byť jasne pomenované a do roku 2020 postupne vyradené. Poslanci poukázali na to, že strata biodiverzity znamená pre spoločnosť zničujúce hospodárske náklady, čo sa doposiaľ v dostatočnej miere nezohľadnilo vo všetkých hospodárskych politikách Únie.

Časť viny na poklese biodiverzity má podľa EP aj súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP, CAP), ktorá by sa nemala obmedzovať iba na produkciu potravín a rozvoj vidieka, ale tiež sa orientovať na ochranu biologickej rozmanitosti.

„Skutočným kľúčom k riešeniu tejto problematiky nie je nová stratégia, ale skôr chystané reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky v oblasti rybného hospodárstva a viacročný finančný rámec,“ uvádza sa v uznesení.

Agrárnici ako ochranári

Budúce platby v rámci CAP by sa preto mali zakladať na prísnych pravidlách krížového plnenia, ktoré pomáhajú pri zachovávaní biodiverzity a ekosystémových služieb a dodržiavať ustanovenia smernice o vtákoch, smernice o biotopoch, právne predpisy týkajúce sa pesticídov a biocídov, ako aj rámcovú smernicu o vode, píše sa v uznesení europarlamentu.

Agropolitika EÚ by sa podľa europoslancov mala preorientovať na poskytovanie kompenzácii poľnohospodárom za dodávanie verejných statkov, pretože európsky trh v súčasnosti nie je schopný začleniť hospodársku hodnotu dôležitých verejných statkov, ktoré poľnohospodárstvo môže poskytovať.

„Služby, ktoré nám poskytuje príroda, ako čistá voda, čisté ovzdušie, úrodná pôda, potraviny, sú nielen rozhodujúce pre blaho ľudstva, ale tiež predstavujú astronomickú ekonomickú hodnotu. Podľa ekonómov prichádzame každoročne o 3 percentá HDP v dôsledku straty biodiverzity. Európsku úniu to stojí 450 miliárd eur ročne“ povedal holandský liberálny poslanec Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý uznesenie EP pripravoval.

Upozornil, že v porovnaní s vyčíslenými stratami je investícia 5,8 miliárd eur do sústavy chránených území EÚ Natura 2000 mimoriadne výhodná.

V mene skupiny Európa slobody a demokracie vystúpil slovenský europoslanec Jaroslav Paška. Vyjadril poľutovanie nad „absolútnym zlyhaním“ európskej politiky na ochranu biodiverzity.

Jedným z hlavných dôvodov neúspechu je podľa neho „nedostatočné povedomie spoločnosti o význame zachovania ekosystémov pre ďalší život na zemi.“ Dodal, že občanom i podnikateľom je potrebné vysvetliť, že zachovanie biologickej rozmanitosti nie je v rozpore s udržateľným ekonomickým rastom. „Viac musíme investovať aj do výskumu, aby sme lepšie spoznali interakcie medzi jednotlivými zložkami ekosystémov a vedeli sa vyvarovať takým zásahom do prírody, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie systému,“ uviedol.

(EurActiv/TASR)