Pracovné právo: Komisia ustúpila tlaku zamestnávateľov

Men at Work

Krátka správa

Komisia plánovala zverejniť Oznámenie „Práca v Európe – pracovné miesta, konkurencieschopnosť, a sociálna spravodlivosť na európskom trhu práce“ v septembri 2006. súčasne mali byť otvorené konzultácie pod názvom „Prispôsobenie pracovného zákonodarstva pre zabezpečenie flexibility a bezpečnosti pre všetkých“.

Kvôli kritike, najmä zo strany Británie, však boli Oznámenie i konzultácie odložené. Krátko pred tým, ako mala Komisia o oboch dokumentoch hlasovať (4. október 2006) intervenovala listom pre predsedu Komisie asociácia podnikateľov a zamestnávateľov UNICE. Vyjadrila sa, že je „hlboko znepokojená obsahom tohto dokumentu“ a od Barrosa žiadala, aby „prehodnotil obsah Zelenej knihy a načasovanie jej zverejnenia“.

UNICE kritizovala najmä fakt, že „súčasné znenie kreslí negatívny obraz flexibilných foriem práce a samozamestnávania, čo nie je ospravedlniteľné“. UNICE ďalej pokračovalo: „Navrhuje implicitnú agendu harmonizácie pracovného práva, čo by podkopalo rast a zamestnanosť a je v rozpore s prístupom flexikurity.“

Komisia aj v reakcii na list UNICE rozhodla, že dokumenty – teda Oznámenie a Zelená kniha (ako podklad pre verejné konzultácie) – budú zverejnené až na konci roka 2006.

najnovšej verzii revidovanej Zelenej knihy o pracovnom práve, ktorú videl EurActiv, bola vymazaná akákoľvek zmienka o tom, že by malo byť súčasne publikované Oznámenie kritizované zo strany UNICE. Podkladom verejných konzultácií tak má byť len Zelená kniha. Oznámenie, ktorého cieľom malo byť podľa pôvodného znenia preskúmať „ako zefektívniť existujúce politiky s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie európskeho trhu práce“, bolo úplne zrušené.

Konzultácie budú trvať tri mesiace a nie štyri, ako predpokladala predchádzajúca verzia. Po nich bude v polovici roku 2007 (ku koncu Nemeckého predsedníctva) nasledovať zverejnenie Oznámenia o flexikurite v prístupe k trhu práce. Podľa Komisie „rozvinie argumenty v prospech prístupu „flexikurity“ a predloží sériu spoločných princípov, ktoré majú členským krajinám pomôcť zefektívniť reformné snahy“.

V reakcii na výhrady podnikateľov Komisia tiež čiastočne zmenila znenie Zelenej knihy, aby sa vyhla zmienke o „štandardnom modeli zamestnaneckého vzťahu“. Namiesto toho hovorí o „zmazávaní rozdielov medzi zamestnaním a samozamestnaním a šírení hybridných foriem zamestnania, ktoré môžu byť ťažko uchopiteľné prostredníctvom štandardných štatistických a výskumných metód“. Pasáž, ktorá hovorila že „sú potrebné iné nástroje politiky“ stratila normatívne znenie a už len poukazuje na existenciu iných nástrojov, ako celoživotné vzdelávanie, aktívna politika trhu práce a podobne.

Okrem toho bola pridaná pasáž, v ktorej sa hovorí: „Nadmerne ochranné podmienky a regulácie môžu… odstrašiť zamestnávateľov od prijímania pracovníkov počas obdobia ekonomického rastu“. Ďalší nový paragraf poukazuje na „rozvíjajúci za vzťah medzi zákonmi a kolektívnymi dohodami“, v ktorom tie druhé „už neplnia iba zástupnú úlohu pri dopĺňaní pracovných podmienok, ktoré sú už definované v zákonoch“, ale tiež „slúžia ako dôležitý nástroj prispôsobenia právnych princípov špecifickej ekonomickej situácii a konkrétnym podmienkam v danom sektore“.

Kapitola, ktorá sa predtým nazývala „Zastrené zamestnanie“, sa v novej verzii volá „Neistota z pohľadu práva“ a termín „zastrené samozamestnanie“ bol zmenený na „zámernú nesprávnu klasifikáciu samozamestnania“.

Podnikateľské kruhy však stále nie sú plne stotožnené s novým konzultačným dokumentom. Podľa ich názoru boli mnohé z kritizovaných častí iba oslabené, nie odstránené, v niektorých prípadoch Komisia doplnila nové paragrafy, pravdepodobne pochádzajúce zo zrušeného Oznámenia.