Pre malé firmy je najlepšia severná Európa

Zdroj: Flickr.com / southpaw360

Podľa Prehľadu SBA, ktorý skúma podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov (MSP), je situácia najlepšia v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Írsku, Holandsku, Švédsku, Británii, Litve a Estónsku. Tieto krajiny zatiaľ najlepšie implementovali desať princípov Zákona o malých podnikoch, ktorým sa EÚ snaží podporiť vytváranie a rast malých firiem.

Výsledky Slovenska sú zmiešané – v niektorých oblastiach prevyšuje priemer EÚ (výrazne v princípe „jednotný trh, mierne u „financií“), inde zas zaostáva (najmä „internacionalizácia“, tiež „zodpovedná administratíva“ a „zručnosti a inovácie“). Implementovanie niektorých princípov nebolo hodnotené z dôvodu nedostatku informácií (prostredie, druhá šanca, princíp „think small first“).

Zákon o malých podnikoch členské štáty vyzýva, aby svoje podnikateľské politiky navrhovali a upravovali so špeciálnym zreteľom na potreby malých a stredných podnikov („think small first“). Ďalšími prioritami sú zabezpečenie prístupu k financiám, podpora internacionalizácie MSP, lepšie využívanie jednotného trhu, rozvoj zručností a inovácií v malých firmách, a podobne.

Najhoršie výsledky dosiahli Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko. Autorov prehľadu to viedlo k záveru, že vo všeobecnosti majú krajiny strednej a južnej Európy menej atraktívne prostredie pre podporu MSP, než krajiny na severe.

Prehľad bol uverejnený v rámci Európskeho týždňa MSP, ktorý bol dnes (6. mája) otvorený v Bruseli a počas ktorého prebehne množstvo podujatí vo všetkých členských štátoch.

Malé a stredné podniky tvoria v nefinančných sektoroch 99% všetkých firiem v EÚ. Väčšina z nich sú takzvané mikropodniky, najčastejšie firmy s jediným zamestnancom, ktorý je súčasne vlastníkom.

Spolu s hodnotením každej členskej krajiny bola zverejnená aj celoeurópska Správa o MSP za rok 2008. Podľa správy bolo 84% z nových pracovných miest vytvorených po roku 2007 práve v MSP. No výrazné sťaženie prístupu k úverom, spôsobené finančnou a hospodárskou krízou, obmedzilo schopnosť MSP vytvárať nové pracovné miesta. Situácia je najťažšia pre začínajúcich podnikateľov.

„MSP sú mimoriadne zraniteľné úverovou krízou kvôli ich silnej závislosti na bankových úveroch a obmedzenému prístupu na finančné trhy“, píše sa v správe.