Pri podpore oceliarstva treba prejsť od slov k činom

„Ak nedôjde k zmene v politike, nebude viac víťazov. A najväčším porazeným bude Európa,“ uviedol vo štvrtok (15.5.) Wolfgang Eder na konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa ocele. „Bez pracovných miest v priemysle, bez udržateľného rastu a inovatívnych vyhliadok, je budúcnosť EÚ otázna.“

Doterajší prezident asociácie Eurofer vysvetlil, že priemyselné podniky riešia otázku, ktoré regióny im poskytujú najlepšie podmienky pre dlhodobé pôsobenie a inovatívny rozvoj. Podotkol, že hoci sa Európa vyznačuje viac konzistentným prístupom k spoločným cieľom než v minulosti, pri samotnom prijímaní rozhodnutí nevidieť v posledných rokoch výraznejšie zlepšenie.

Pre rast európskeho oceliarstva je nutné nájsť novú rovnováhu medzi troma kľúčovými oblasťami politík, a to obchodnou, energetickou a klimatickou agendou, potvrdil generálny riaditeľ asociácie Gordon Moffatt.

Podujatia v Bruseli sa zúčastnili zástupcovia európskych inštitúcií a najvýznamnejší predstavitelia oceliarskeho priemyslu v Európe, medzi ktorými nechýbal ani prezident spoločnosti U.S. Steel Košice George Babcoke.

Asociácia Eurofer vo svojom nedávno vydanom Manifeste pre obdobie 2014-18 zdôraznila význam ocele pre zamestnanosť, pre výrobu automobilov či domácich spotrebičov, stavebníctvo, mechanické strojárenstvo i pre zavádzanie nízkouhlíkovych technológií v energetike.

Zástupcovia sektora hovorili na konferencii  aj o nebezpečenstve, ktoré pre energeticky náročný priemysel predstavuje návrh Komisie o klimaticko-energetických cieľoch do roku 2030 a stanovenie jednostranného záväzku redukcie emisií pred uzavretím globálnej dohody v roku 2015.

Poučme sa a konajme

Do funkcie nového prezidenta oceliarskeho združenia Eurofer bol vymenovaný Robrecht Himpe zo spoločnosti Arcelor Mittal. Prioritne sa chce zamerať na výzvy v oblasti dopytu na trhu, obchodu, cien energií a zmeny klímy, ale tiež na ochranu zdravia a bezpečnosti.

V porovnaní s úrovňou v predkrízovom období je dopyt po oceli v Európe stále o štvrtinu nižší, hoci ekonomika tohto regiónu naznačuje mierne oživenie.

Himpe poukázal na to, že priemysel je chrbticou európskeho hospodárstva. „Oceliarstvo, ktoré stojí na počiatku dodávateľského reťazca má špeciálnu pozíciu v spracovateľskom priemysle v Európe a podieľa sa na viac než 350 000 priamych pracovných miest a 1,5 milióne nepriamych pracovných miest v celom reťazci,“ uviedol.

„Potrebujeme zvýšiť spotrebu produktov z Európy a tiež podporu od tvorcov politík k vytvoreniu konkurenčného prostredia,“ dodal Himpe s tým, že pokiaľ ide o transparentnosť a rýchlosť riešení antidumpingových prípadov, Európa si môže vziať príklad od Spojených štátov.

Eurokomisár pre obchod Karel de Gucht zdôraznil, že pre EÚ je zásadné zabezpečiť výrobcom ocele prístup k vstupným surovinám, ktoré sa ťažia predovšetkým v mimoeurópskych krajinách.

Daniel Calleja Crespo, šéf DG pre podnikanie a priemysel, poukázal na cieľ, ktorý si Komisia stanovila – zvýšiť do roku 2020 podiel priemyslu na európskom HDP na úroveň 20 %. Pripomenul tiež akčný plán EÚ pre oceľ, ktorým EÚ uznala význam sektora a vážnosť opatrení na riešenie identifikovaných problémov.

„Európa sa musí stať atraktívnejším miestom pre produkciu na globálnej úrovni,“ uviedol. „Je načase pokročiť od slov k činom.“

Udržateľne, efektívne

Robrecht Himpe vyzval Európsku komisiu, aby čo najlepšie zužitkovala metodológiu celoživotného cyklu produktov (LCA) vo všetkých svojich politikách, pri monitorovaní a úsilí o efektívnejšie využívanie zdrojov a surovín pozdĺž celého procesu výroby ocele. Namiesto neefektívnych hodnotení vplyvov by však skôr mala reflektovať skutočné náklady, ktoré znáša priemysel a spoločnosť.

Menovanie novej Európskej komisie považuje za dobrú príležitosť na zmenu doterajšieho prístupu.

„Energeticky náročné odvetvia sú nevyhnutným partnerom v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo,“ podčiarkol europoslanec Reinhard Bütikofer (Nemecko, Zelení/EFA). Renesancia priemyslu je podľa neho veľmi dôležitá pre udržateľný rozvoj Európy.

Zároveň však zdôraznil, že „neexistuje nič také ako bezplatné emisie uhlíka. Ak za ne nezaplatí znečisťovateľ, urobí to niekto iný“.