Pri tendroch sú pre malé podniky prekážkou najmä zameranie sa na cenu, dlhá a meškajúca splatnosť

Základné trendy:

–         V období 2006-2008 získali 60% nadlimitných verejných kontraktov malé a stredné podniky, s podielom pomerne rovnomerne rozdeleným medzi mikropodniky, malé firmy a stredné podniky.

–         Z hľadiska hodnoty kontraktov mali MSP 33% podiel, pričom vo vnútri skupiny tento podiel rástol od mikropodnikov (6%) cez malé (11%) k stredným podnikom (16%). Z toho vyplýva, že priemerná hodnota udeleného kontraktu rastie s veľkosťou firiem.

–         Ak porovnáme hodnotu získaných kontraktov s celkovým podielom MSP na ekonomike EÚ (meranom na základe obratu), je disproporčne nízka. Zatiaľ čo ale stredne veľké podniky týmto problémom  výrazne netrpeli, pozícia mikro a malých firiem bola výrazne horšia. Situácia sa ale mení v závislosti od krajiny – najviac sa môžu sťažovať MSP  Českej republike, na Cypre, v Španielsku a Portugalsku, naopak v relatívne dobrej situácii sa nachádzajú v Luxembursku, na Slovensku, v Nemecku a Írsku.

Čo ovplyvňuje účasť MSP na verejných tendroch?

–         Podľa štúdie sa zdá, že procedúra obstarávania nemá vplyv na účasť MSP. Tie sú schopné uspieť v otvorených, uzavretých, i negociačných procedúrach, rovnako tak v kompetitívnom dialógu (hoci v poslednom type získavajú najmä malé zákazky).

–         Pri tendroch používajúcich pri výbere kritériá EMAT („economically most advantageous tender“) boli MSP menej úspešné, než v tendroch, kde jediným kritériom bola cena.

–         Najväčšou bariérou účasti MSP je vysoká hodnota tendra. MSP získavajú asi 60% kontraktov pod 1 milión eur, ale len 30% nad 5 miliónov eur. Hranica, nad ktorou začínajú byť MSP v nevýhode, je asi 300 000 eur.

–         Rozdelenie tendrov do čiastkových zákaziek sa javí ako najúčinnejší spôsob zvýšenia účasti MSP a mnohí vyhlasovatelia ho čoraz častejšie používajú. V rokoch 2006-2008 bolo takto rozdelených 27% tendrov.

Z pohľadu MSP sú najväčšími bariérami prístupu k verejnému obstarávaniu prílišné zameranie sa na cenu, dlhá doba splatnosti a neskoré platby, nedostatok informácií a administratívne bremeno. Z toho vyplývali aj tipy na nápravu: najčastejšie sa objavoval dialóg s obstarávateľom, menej administratívnej práce, možnosť predkladať niektoré dokumenty v neskorších štádiách, možnosť elektronického podávania tendrov, a viac bezplatných informácií o tendroch.

Inovatívne nápady pre zvýšenie účasti MSP na obstarávaní

Návrhy na inovatívne spôsoby zvýšenia účasti MSP na verejnom obstarávaní vychádzajú z odskúšaných postupov, ktoré sú už v niektorých členských krajinách úspešne využívané. Z pohľadu firiem sú tými najužitočnejšími:

 • Používanie EMAT kritérií
 • Skorá komunikácia obstarávateľa s potenciálnymi dodávateľmi
 • Dôraz na požiadavku udržateľnosti
 • Počítanie nákladov v celom životnom cykle
 • Dôsledný prieskum trhu
 • Použitie klauzuly o „najlepšej dostupnej technológii“
 • Ponechanie práv duševného vlastníctva dodávateľovi
 • Flexibilné funkčné špecifikácie
 • Dôraz na sociálne požiadavky
 • Formula o šetrení nákladov
 • Delenie sa o zisk z prístupu tretích strán

Na základe prieskumov zhŕňa štúdia odporúčania pre obstarávateľov v piatich oblastiach:

–         Odstránenie bariér: zjednodušenie postupov a zníženie administratívneho bremena, lepšie poskytovanie kvalitných informácií, posilnenie dialógu medzi obstarávateľmi a firmami, častejšie využitie rámcových dohôd namiesto veľkých obstarávaných balíkov, ktoré sú pre MSP nedostupné, opatrenia, ktoré pomôžu MSP prekonať obmedzené technické a finančné kapacity, a ktoré umožňuje Smernica o verejnom obstarávaní, včasné platby dodávateľom, pokiaľ je to možné ešte pred maximálnym termínom.

–         Opatrenia v oblasti elektronického obstarávania: jasné legislatívne a politické pozadie, ktoré uľahčí šírenie elektronického verejného obstarávania, tréning pre používateľov na oboch stranách – vo verejnom sektore, i firmách, využívanie centrálnych platforiem pre elektronické verejné obstarávanie, aktívna snaha EÚ o štandardizáciu a zdieľanie skúseností s elektrickým verejným obstarávaním

–         Podpora inovácií vo verejnom obstarávaní, obstarávanie inovácií: aktívna snaha obstarávateľov o podporu inovácií prostredníctvom obstarávania (napr. hľadaním najlepšej dostupnej technológie, komunikáciou s dodávateľmi o špecifických požiadavkách, stanovenie funkčných požiadaviek, a nie technických špecifikácií, čo dáv väčší priestor pre návrh rôznych variantov riešení), intenzívnejšie využívanie environmentálnych požiadaviek (hodnotenie nákladov v celom životnom cykle, iné environmentálne požiadavky, ktoré sa však majú vzťahovať na tovar / službu, nie na dodávateľa), zváženie zavedenia „predkomerčného obstarávania“ (PCP), ktoré umožňuje podporiť výskum a vývoj.

–         Posilnenie výmeny informácií: Európska komisia môže koordinovať šírenie informácií, osvedčených postupov, či inovatívnych riešení, vzájomné učenie môže prebiehať aj cez spoluprácu v sieťach na úrovni expertov.

–         Zlepšenie informačnej bázy: povinnosť obstarávateľov zasielať úplné oznámenia (vrátane výhercu kontraktu a sumy) o nadlimitných kontraktoch v správnej forme Komisii, ktorá ich zverejní v TED, zvážiť zavadenie označenia, ktoré by v týchto oznámeniach jasne identifikovalo MSP (vrátane odlíšenia mikro, malých a stredných podnikov).