Prieskum: Európske dodávateľské siete sú najefektívnejšie

Takmer dve tretiny podnikateľov v Európe je presvedčených, že logistika dodávok materiálu, ľudských zdrojov, informácií a finančných prostriedkov pre ich podnikanie je optimálna. Pre porovnanie, rovnako spokojný názor zdieľa len necelá polovica obchodníkov z USA. Európa je v rámci celosvetového porovnania lídrom v oblasti inovatívneho manažmentu ponuky tovarov a služieb, konštatuje 6. hodnotiaca správa „The Global Survey of Supply Chain Progress.“

„Okrem pochopenia okolností je potrebné mať na zreteli, že európske firmy majú silnejšiu orientáciu na zákazníka, než akú zastávajú firmy v USA,“ hovorí Chuck Poirier, odborník na dodávateľské reťazce a partner skupiny CSC. Dodáva, že v prospech Európy hrá nemenej dôležitú rolu ja „väčšia miera spolupráce medzi dodávateľmi a [fakt, že] európske firmy spoločne hľadajú [možnosti, ako] usporiť [finančné zdroje].“

Najrozvinutejšie dodávateľské siete majú európske firmy, ktoré podnikajú v oblasti leteckej dopravy a obrany (A&D), chemického priemyslu a výroby spotrebných tovarov. „Firmy v týchto priemyselných odvetviach napredujú pre využívanie najlepších skúseností z manažmentu siete, pričom základné problémy sú pri [výstupe] z dodávateľského reťazca eliminované.“ Po nich nasledujú výrobcovia automobilov, poskytovatelia zdravotníckych služieb, súkromné logistické spoločnosti, distributéri, maloobchodné reťazce, energetický priemysel a producenti high-tech výrobkov.

Najúspešnejšie firmy sa spravidla profilujú ako zelené. Až 80% ich dodávateľských sietí zohľadňuje environmentálny aspekt. Pre porovnanie, spomedzi menej efektívnych reťazcov tak činí len polovica. V transatlantickom porovnaní sú zelenšími európske konzorciá.

Hodnotiacu správu The Global Survey of Supply Chain Progress vypracovala spoločnosť CSC v spolupráci s Michiganskou univerzitou. Na výskume spolupraovali združenia Supply Chain Europe a Council of Supply Chain Management Professionals. Prieskum zohľadňuje názory respondentov z 22 priemyselných odvetví, pôsobiacich v 32 krajinách.