Rada sa zastala Rakúska ohľadne GMO kukurice

Kukurica ako GMO?

Pozadie 

Od roku 1997 5 členských krajín uvalilo zákaz na dovoz niektoré druhy geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Išlo hlavne o 3 typy kukurice a 2 kultivary repky olejnej.

V júni 2005 sa pokúsila EK prinútiť týchto členov EÚ-25, aby prehodnotili svoj postoj. Odpoveď bola striktná: ministri životného prostredia zaujali odmietavý postoj a požiadavku Komisie vyhodnotili ako neopodstatnenú. Takto mohli Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko a Grécko naďalej brániť dovozom GMO.

Európska komisia v prípade zámerného uvoľnenia GMO na trh:

  • prijíma ohlásenia a hodnotiace správy o zámernom uvoľnení na trh a postupuje ich na vyjadrenie ostatným členským štátom
  • prerokúva vznesené námietky a rozhoduje o nich
  • informuje verejnosť o podaných ohláseniach s možnosťou podávať pripomienky
  • rokuje s vedeckými a etickými výbormi
  • vydáva súhlasy na uvoľnenie geneticky modifikovaných potravín a krmív na trh.

Podľa rozhodnutia WTO porušuje Rakúsko svojim zákazom geneticky modifikovanych organizmov (GMO) medzinárodné obchodné práva. Nariadenie vyslovene nezakazuje obmedzenia pre GMO, ale rozhodlo, že Rakúsko nepodniklo povinné posúdenie rizík podľa pravidiel WTO.

Kartagenský protokol OSN k biologickej bezpečnosti, ktorý ratifikovali všetky členské štáty EÚ umožňuje krajinám vydávať zákaz na GMO, ak nie je istota, že nie sú rizikové. WTO však nerešpektuje tento protokol, pretože hlavní žalovatelia, a to USA, Kanada a Argentína ho nepodpísali.

Komisia chcela prinútiť Rakúsko, aby zrušilo zákaz na dva typy genenticky modifikovanej kukurice, MON 810 a T 25, aby tak vyhovela pravidlám WTO. Je to už druhý pokus tlaku Komisie, aby členská krajina zrušila svoje národné zákazy GMO od júna 2005.

V Bratislave sa 8. decembra 2006 konala prezentácia MSP UNEP-GEF projektu „Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy“.

Otázky

Rada bola vo veľkej miere zjednotená počas hlasovania k návrhu Komisie, zamietla ho kvalifikovanou väčšinou 18. decembra 2006. V opozícii stáli Veľká Británia, ČR, Holandsko a Švédsko.

Josef Pröll, rakúsky minister životného prostredia uviedol: Toto je rázny signál  zo strany Rady pre Komisiu, aby prehodnotila svoju politiku (ohľadne GMO)“.

Rada však argumentovala tým, že pre prechodný zákaz sú dôvodom rozličné poľnohospodárske a ekologické podmienky.

Na Slovensku všetky prípady súvisiace s používaním genetických technológií a GMO podliehajú schvaľovaciemu konaniu. Zodpovednými orgánmi vo veciach povoľovania narábania s genetickými technológiami a GMO sú ministerstvá  životného prostredia a pôdohospodárstva. MŽP je evidenčným orgánom v súlade so smernicami č. 98/81/EC a č. 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady. Jeho úlohou je sústrediť prakticky všetky dôležité informácie, týkajúce sa používania genetických technológií a GMO a vykonávať štátny dohľad a odborné vzdelávanie vedúcich projektov. MŽP je národným ohlasovateľom voči Komisii a národným strediskom v zmysle Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti ku Dohovoru o biologickej diverzite OSN. Tiež nás zastupuje v regulačnom výbore Európskej komisie pre zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je orgánom štátnej správy pre uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zastupuje Slovensko v Stálom výbore EK pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Pozície

Helen Holder, aktivistka proti GMO z Priateľov Zeme uviedla: “Toto je veľká porážka pre odvetvie biotechnologií a jeho priateľov v Komisii. Každá krajina musí mať demokratické právo na ochranu obyvateľov a životného prostredia. Ani Komisia, ani WTO nesmú nútiť Európanov konzumovať potraviny produkované z GMO.

Martina Hollbach, expertka k otázkam GMO pri Greenpeace dodala: „Mali by sme pogratulovať ministrom životného prostredia EÚ k ochrane životného prostredia a spotrebiteľa pred obchodnými záujmami USA a komerčnými tlakmi. Komisia by mala zabudnúť na svoje plány postupovať obdobne aj v prípade Grécka a Maďarska, ak nechce utrpieť ďalšie poníženie.

Najnovší vývoj a ďalšie kroky

Komisia svoj návrh nemôže ani stiahnuť a ani ho prepracovať alebo napadnúť rozhodnutie Rady na Európskom súdnom dvore, kde by takýto proces trval niekoľko rokov