Rastu má pomôcť zodpovednosť

Peniaze

Európska komisia chce zapojiť súkromný sektor do environmentálnych a sociálnych otázok a podporiť zodpovednejšie správanie podnikov. Balík opatrení sa zameriava predovšetkým na spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti ťažby nerastných surovín a lesného hospodárstva. Po novom by mali byť vo svojom podnikaní otvorenejšie.

Súčasne chce Komisia znížiť administratívne náklady pre malé a stredné podniky. Vďaka navrhovaným opatreniam by mohli ročne ušetriť približne 1,7 miliardy eur.

Zodpovedné podnikanie

V rámci stratégie pre zodpovedné podnikanie plánuje Komisia zaviesť systém výkazníctva podľa jednotlivých krajín (CBCR). Veľké súkromné spoločnosti v EÚ alebo spoločnosti kótované v EÚ budú musieť uvádzať presné čísla o výške finančných prostriedkov (daní, poplatkov a bonusov), ktoré nadnárodné spoločnosti uhrádzajú vláde krajín, v ktorých majú prevádzky. Doteraz mohli firmy vykazovať jednotný globálny súbor ich finančných výdavkov. Cieľom je sprehľadniť ich vplyv na vlády jednotlivých krajín.

Komisia chce zároveň revidovať smernicu o transparentnosti. Pozmenená smernica by mala zabrániť utajenému nadobudnutiu rozhodujúceho podielu v kótovanej spoločnosti, tzv. „skryté vlastníctvo“. Takéto praktiky totiž podkopávajú dôveru investorov v tieto spoločnosti a spôsobujú nesprávne investičné rozhodnutia.

Sociálne podnikanie

Druhá časť navrhovaného balíka pozostáva z iniciatívy pre sociálne podnikanie. Sociálne podniky zamestnávajú v Európe 11 miliónov ľudí. Cieľom je zlepšiť prístup týchto spoločností k finančným zdrojom, vrátane fondov EÚ, zviditeľniť ich a zjednodušiť regulačné prostredie.

Zníženie byrokracie

Komisia taktiež navrhuje pozmeniť dve smerniceúčtovníctve. Po novom by malo byť jednoduchšie zostaviť finančné výkazy, ktoré budú zároveň prehľadnejšie a ľahšie porovnateľné. Jednotliví aktéri na trhu by tak mohli ľahšie vyhodnotiť výsledky spoločností a ich finančné postavenie. Celkovo by mali dané opatrenia ušetriť malým a stredným podnikom približne 1,7 miliardy eur ročne.

Súčasne už nebudú kótované spoločnosti, vrátane malých a stredných podnikov, povinné zverejňovať finančné informácie každý štvrtok. Komisia dúfa, že to podniky odradí od krátkodobých investícii.

Celý navrhovaný balík vychádza z Aktu o jednotnom trhu, v rámci ktorého navrhuje Komisia dvanásť mechanizmov na oživenie jednotného trhu v roku 2012. Cieľom je podporiť rast, ktorý bude udržateľný, inkluzívny a inteligentný.

Pozície

Tento balík opatrení je v záujme podnikov, ako aj v záujme európskej spoločnosti ako celku. Znižuje administratívne bremeno pre malé a stredne veľké podniky a vytvára podmienky pre silné a dynamické sociálne trhové hospodárstvo v strednodobom i dlhodobom časovom horizonte,“ povedal podpredseda Komisie pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Sociálne podnikanie je jednou z oblastí nášho jednotného trhu, v ktorej je ešte množstvo nevyužitého potenciálu,“ povedal eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier. „Musíme však zabezpečiť, aby si nielen sociálne podniky, ale všetky spoločnosti, v plnej miere uvedomovali dôsledky svojej činnosti na spoločnosť v širšom zmysle.“

Eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor dodal: „Sociálne zodpovedné podnikanie je založené na vedomí, že v kríze nejde len o hospodárstvo a financie, ale aj o etiku. Nie vždy podniky ctia hodnoty ako solidarita, udržateľnosť, začlenenie a bezúhonnosť a som presvedčený, že naše hospodárstva tým trpeli. Preto sociálne podnikanie a sociálna zodpovednosť podnikov môžu rozhodujúcim spôsobom zavážiť a rovnako aj prispieť k cieľom iniciatívy Európa 2020 vytvoriť viac pracovných miest a zabezpečiť rast.“