REACH robí vrásky na tvári tureckým spoločnostiam

Legislatíva regulujúca registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemických látok (REACH) vstúpila do platnosti v  EÚ v júni 2007. Reguluje chemické látky vyprodukované v EÚ, ale tiež importované do Únie z nečlenských krajín.

Prezident Tureckej vývoznej spoločnosti Oguz Satici, že nová chemická regulácia Únie REACH je nastavená, aby poukazovala na problematickosť tureckých exportných spoločností, ktoré podpisujú zmluvy s obchodnými spoločnosťami členských krajín.

Turecké závody sú nútené produkovať chemické látky určené na vývoz do EÚ v súlade s normami REACH a registrovať ich obsah na helsinskej Európskej chemickej agentúre(ECHA) na trojročné obdobie. Norma REACH bude platiť do roku 2018.

Tureckí exportéri chemických látok majú momentálne podľa Oguza Taciho dve možnosti:

– spoločnosť z členskej krajiny EÚ registruje obsah látok importovaných z Turecka.

V tomto prípade tureckí exportéri zdieľajú zodpovednosť rovnako ako európski výrobcovia. Všetky s tým spojené informácie(podliehajúce stupňu utajenia) budú zhrnuté  v zbierke dokumentov, ktorú pripraví turecká exportná spoločnosť a predložené dovozcovi pre registráciu v ECHA. Podstatná nevýhoda tejto možnosti je, že dovozca má prístup ku všetkým dokumentom. Navyše, dovozcovia sa môžu zdráhať splniť si registračnú povinnosť. Závisí to od byrokratických prekážok, ktoré vzniknú pri registračnom procese. 

– stanovenie “sólového reprezentanta”

Pod touto možnosťou sa skrýva  princíp, že“fyzická či právnická osoba mimo EÚ” nezávisle vyrobí látky na vývoz do Únie a fyzická či právnická osoba z Únie splní registračné záväzky pre jej dovoz.

Okrem toho sú ľudia, ktorí využívajú chemikálie ako prísady do spotrebných výrobkov. Sú oprávnení požadovať dokumentáciu, ktorá zahrňuje Posudok o chemickej bezpečnosti, Správu o chemickej bezpečnosti, prípady, v ktorých môže byť človek vystavený nebezpečenstvu chemikálií, Bezpečnostno-informačný formulár a iné správy, dokumenty a údaje.

Prezident Tureckej exportnej spoločnosti, Oguz Satici, má pre tureckých vývozcov chemických látok nasledujúcu radu. Zainteresované strany totiž budú musieť splniť všetky kritériá nevyhnutné pre zabezpečenie exportu na európsky trh.

– Nepremeškajte registračnú dobu pre doloženie všetkých dokumentov do agentúry(1. jún až 1. december 2008) . V opačnom prípade zainteresované strany budú musieť splniť všetky kritériá nevyhnutné pre udržanie exportu na európske trhy a nepocítia žiadne výhod y z prechodného obdobia, ktoré potrvá do roku 2018.

-SME musí prijať nevyhnutné opatrenia: REACH integračné štúdie musia vypracovať asociácie, ktoré reprezentujú sektor. Tieto organizácie nemôžu požiadať o registráciu v mene svojich členov. Napriek tomu môžu prispieť k príprave registračných dokumentov a ku koordinácií s tým spojených aktivít

-Turecko by malo prevziať iniciatívu za priame registrácie.  Turecko musí hľadať mechanizmus pre priamu registráciu do ECHA, Ankara a a spojené inštitúcie by mali byť zapojené do procesu, pokiaľ možno pod jednu záštitou. Nevýhody, ktorým čelia tureckí vývozcovia, by mali byť prediskutované s Bruselom.  Komisia by mala byť informovaná o nevýhodách obchodného tajomstva.