SIA: Nové výzvy pre súkromný sektor

Obe výzvy vyhlásila Sociálna implementačná agentúra (SIA) 30. júna 2007. Mimobratislavská je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, pričom termín uzatvorenia prijímania žiadostí je 4. september 2008.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR je na túto výzvu vyčlenená suma 621 miliónov Sk. Minimálna výška pomoci pre žiadateľov, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis predstavuje na jeden projekt 1 milión Sk, maximálna 15 miliónov Sk. Minimálna výška pomoci pre žiadateľov, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis predstavuje 500 tisíc Sk na jeden projekt. Výška pomoci jednému žiadateľovi v tomto prípade nesmie presiahnuť súhrnne 200 tisíc eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 tisíc eur v priebehu troch fiškálnych rokov.

V zmysle pomoci schémy de minimis za oprávnené žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú považované žiadosti zamerané na udržanie a rozvoj zamestnanosti u SZČO, mikro podnikov (do 10 zamestnancov a s výškou obratu do 2 milióny eur) a malých podnikov (do 50 zamestnancov a s výškou obratu do 10 miliónov eur). Oprávneným územím sú všetky regióny Slovenska mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Druhá výzva je určená subjektom súkromného sektora z Bratislavského kraja. Termín jej ukončenia je 9. september 2008. Z ESF a štátneho rozpočtu je na ňu určených 40 miliónov korún, minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi je 1 milión Sk a maximálna nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie aj v tomto prípade prekročiť 100 000 eur v priebehu troch fiškálnych rokov. Výzva je určená rovnakým cieľovým skupinám, ako predchádzajúca.

V oboch prípadoch nesmie pomoc poskytnutá subjektom súkromného sektora, podliehajúca pravidlám „Schémy podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikro podnikov a malých podnikov“ (schéma podpory de minimis DM – 3/2008) presiahnuť 95 % celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na celkových oprávnených nákladoch projektu je 5 %.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné doručiť na adresu Sociálnej implementačnej agentúry, Špitálska 6 , 816 43 Bratislava.