Slováci najčastejšie darujú do pokladničky

Fórum donorov včera (2. júna) zverejnilo prieskum verejnej mienky, ktorý odráža ako sa na Slovensku vyvíja individuálne darcovstvo, aké spôsoby podpory dobročinnosti sú preferované, ktoré oblasti, v ktorých pôsobia mimovládne neziskové organizácie (MNO), považuje verejnosť za najužitočnejšie a ako vníma motívy firemnej filantropie.

Aké sú najpopulárnejšie spôsoby podpory darcovstva a dobročinnosti na Slovensku?

Až 85 % respondentov podporilo minulý rok dobročinnosť využitím jedného z predložených spôsobov darcovstva.

Najpopulárnejším spôsobom je na Slovensku darovanie peňazí formou príspevku do pokladničky.

 • Do pokladničky MNO prispelo 58 % obyvateľstva.
 • Do pokladničky v kostole 46 % obyvateľov.
 • Zakúpenie pohľadnice predávanej nejakou charitatívnou organizáciou využilo minulý rok 40 % respondentov.
 • Darcovskú SMS poslala tretina opýtaných.
 • Rovnako tretina obdarovala konkrétneho človeka v hmotnej núdzi (33 %).

Ktoré oblasti práce MNO považuje verejnosť za najviac užitočné?  

Najväčšiu mieru celkovej akceptácie zaznamenali MNO pôsobiace v oblasti

 • pomoci zdravotne postihnutým (93 %),
 • v oblasti pomoci ľuďom v sociálnej núdzi (92 %),
 • kultúry a umenia (74 %),
 • kontroly transparentnosti využívania verejných zdrojov (68 %),
 • pomoci zahraničným krajinám (67 %)
 • a motivovania podnikov k podpore charitatívnych projektov (66 %).

Viac ako polovica respondentov tiež vyjadrila celkovú akceptáciu M

 • pôsobiacich v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti (55 %),
 • sledovania financovania strán a hnutí (54 %) a tiež
 • podpory menšín žijúcich na Slovensku (51 %).

Menej ako polovica respondentov je presvedčená o užitočnosti MNO pôsobiacej v oblasti podpory cirkvi a náboženských aktivít (49 %).

Viac ako tri štvrtiny respondentov si myslia, že veľmi alebo skôr užitočné sú aj MNO pôsobiace

 • v oblastiach ochrany životného prostredia (90 %),
 • problematiky detí a mládeže (90 %),
 • obhajoby práv občanov (88 %),
 • ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu (84%),
 • vzdelávania a rozvoja poznania (83 %),
 • vedy a výskumu (82 %),
 • rozvoja miest a obcí (79 %),
 • ochrany zvierat (78 %),
 • postavenia žien v spoločnosti (78 %) a
 • športu (75 %).

Čo sú hlavné dôvody firemnej filantropie?

 • Najčastejším dôvodom, prečo firmy prispievajú z vlastných prostriedkov na dobročinnosť je podľa respondentov budovanie dobrého mena – 65 %.
 • Približne 39 % respondentov si myslí, že firmy chcú skutočne pomôcť tým, ktorí to potrebujú a 29 % respondentov sa domnieva, že takéto konanie firmy je samozrejmosťou.
 • Takmer tretina respondentov (30 %) sa totiž domnieva, že firmy si takýmto konaním vykupujú svoje podnikateľské hriechy, alebo tak robia preto, že nevedia, čo s peniazmi (24 %).

Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu na vzorke 1002 obyvateľov SR od 18 rokov, ktorý pre Fórum donorov realizovala agentúra FOCUS.