Slovenské banky a fondy EÚ

Krátka správa

Problematika verejno–súkromných partnerstiev sa stáva na Slovensku, ale i v regióne, veľmi aktuálnou témou spolu s ekonomikou založenou na poznatkoch. Oživil ju vstup do EÚ a systém pravidiel riadiacich poskytovanie eurofondov, ktoré sme museli prijať.

Vzhľadom na všeobecne preferovaný mechanizmus preplácania – refundácie oprávnených nákladov oproti v minulosti používanému systému zálohových platieb pri investičných i neinvestičných projektoch boli aj banky motivované angažovať sa na trhu. Správy a postrehy od žiadateľov však upozornili na fakt, že nie všetko sa vyvíjalo podľa ohlasovaných možností. Najmä organizácie neziskového charakteru bez silného ekonomického partnera či vlastnej istiny mohli len ťažko prefinancovávať projekty, ktoré si vyžadovali náklady vo výške niekoľko miliónov korún. A tak si viaceré organizácie museli pomáhať aj iným spôsobom. Až konečné hodnotenie skráteného programového obdobia ukáže, či sa tento fakt čiastočne nepodpísal pod pomalšie čerpanie eurofondov. 

Väčšou výzvou pre banky je nové programové obdobie 2007 – 2013, v ktorom bude mať Slovensko k dispozícii približne 500 mld. eur z fondov EÚ (štrukturálne fondy – ESF, ERDF, Kohézny fond, EFPRV a EFR), o ktorých sa bude rozhodovať na národnej úrovni.

Porovnávacia analýza angažovanosti bánk v tomto segmente, ktorú na prelome rokov 2006 a 2007 uskutočnil a vypracoval portál EurActiv.sk, je novou iniciatívou. Analýzu, na ktorú budú nadväzovať ďalšie podobné texty, nájdete v plnom znení v PDF verzii na tejto linke.