Slovenské elektrárne súťažia o európsku cenu za ochranu prírody

Po dvojdňovom zasadnutí poroty v dánskej Kodani bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE). Štrnásti finalisti pochádzajú z Belgicka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Španielska a zo Slovenska.

Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel, sú jediným finalistom spomedzi nových členských krajín. Porotu zaujal projekt v rámci ich programu Energia pre prírodu na udržaniu biodiverzity vo Vysokých Tatrách.

Nominovaných vybrali zo 156 uchádzačov pochádzajúcich z 24 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Oproti predchádzajúcemu ročníku sa počet prihlášok zvýšil o 10 %, čo podľa Európskej komisii poukazuje na zvyšujúci sa záujem európskych podnikov o ochranu životného prostredia a na ich ochotu zavádzať ekologicko-inovačné postupy aj napriek súčasnej hospodárskej situácii.

„Aby naše ekonomiky prosperovali vo svete s obmedzenými zdrojmi, musia svoje prírodné zdroje využívať efektívnejším spôsobom,“ uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia ukazujú, že je to možné. Udeľujú sa spoločnostiam, ktoré využívajú zdroje počas celého ich životného cyklu najoptimálnejším spôsobom s cieľom vytvoriť čo najvyššiu ekonomickú hodnotu s čo najnižším vplyvom na životné prostredie.“

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 24. mája 2012 v Bruseli počas Zeleného týždňa, ktorý je výročnou konferenciou Európskej komisie o politike v oblasti životného prostredia.

Zachovanie biodiverzity

Tohtoroční kandidáti zastupujú rozličné podnikateľské sektory od telekomunikácií po maloobchod, ekodizajn, dopravu, potravinársky priemysel a stavebníctvo. Hoci súťažia aj viaceré veľké podniky a organizácie, väčšinu zúčastnených spoločností tvoria malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky.

Najviac kandidátov bolo v novozavedenej kategórii „biodiverzita“, pričom išlo o spoločnosti, ktoré preukázali mimoriadne výsledky pri spomaľovaní straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov. Vo svojej kategórii súperia Slovenské elektrárne s dvoma ďalšími finalistami. Prvou je francúzska firma Voies Navigables de France, ktorá prevádzkuje sieť vnútrozemských vodných prepravných ciest a porota ju nominovala do finále za obnovu nábreží ekologicky inžinierskym prístupom. Druhou je projekt britskej siete Café Direct za projekt adaptácie drobných roľníkov v Latinskej Amerike a východnej Afrike na klimatickú zmenu.

Energia pre prírodu

Slovenské elektrárne už v roku 2007 uzavreli environmentálne partnerstvo so slovenskými národnými parkmi. V rámci partnerstva s Tatranským národným parkom pomohli pri ochrane tatranského kamzíka, podporili premiestnenie jedincov svišťa do oblastí, kde sa zaznamenal pokles ich početnosti alebo úplné vyhynutie, podporili ochranu sokola sťahovavého, orla skalné a orla krikľavého. Od minulého roku sa podieľajú aj na monitoringu dravých šeliem – rysa ostrovida a vlka dravého. Okrem projektov na záchranu biodiverzity v Tatrách takisto podporili ekologickú výrobu elektriny v horách, a to inštaláciou fotovoltického systému na Téryho chate, pričom  pôvodný fotovoltický systém, ktorý bol síce funkčný ale nedostačujúci sa preniesol na Zbojnícku chatu.

Takisto v minulom ročníku malo Slovensko svoje zastúpenie medzi finalistami. V kategórii výrobkov získala Stredoslovenská energetika špeciálnu pochvalu za inštaláciu konzolovej chráničky na elektrickom vedení, ktorá slúži na ochranu vtáctva pred zásahom elektrického prúdu. Práve toto špeciálne ocenenie možno považovať za predchodcu novej kategórie.

Celkovo sa tohtoročné ocenenia udelia v piatich kategóriách: ekologické výrobky, postupy riadenia, udržateľné výrobné procesy, medzinárodná obchodná spolupráca a spomínaná kategória činností ochrany biodiverzity. Porota na vysokej úrovni, ktorej predsedal námestník generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp, bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora zelených technológií.